ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Жьым фымыщI и жагъуэ

2017-07-22

 • Хабзэ хъуауэ, жьы хъуахэм, ныкъуэдыкъуэхэм, сабийхэм я республикэ унэхэм щыIэхэм гулъытэ хуащI, ягъэгушхуэ, я нэгу зрагъэужь. Зи ныбжь хэкIуэтахэм я пащхьэм иджыблагъэ щата концерт гукъинэжыр и жэрдэмщ Тыркум къиIэпхъукIыжа ди лъэпкъэгъу, «Лотус» ухуэныгъэ IуэхущIапIэм и унафэщI, хьэрычэтыщIэ КIэрашэ Сами. Ар ирагъэкIуэкIащ Профсоюзхэм щэнхабзэмкIэ я унэм и режиссёр нэхъыщхьэ Гумэ Маринэрэ радиом и лэжьакIуэ, пародист Дзэгъащтэ Азэмэтрэ.
 •   Псоми еджэн…

«Кубань-2» (Краснодар) – «Спартак-Налшык» – 1:3

2017-07-22

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ»   гупым вэсэмахуэ щыщIидзащ 2017 – 2018 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-07-22

 • Бадзэуэгъуэм и 22, щэбэт
 • Москва и уафэр зыхъумахэм я махуэщ
 • Азербайджаным и лъэпкъ прессэм и махуэщ
 • Таджикистан Республикэм и къэралыбзэм и махуэщ. 1989 гъэм таджикыбзэр а къэралым и бзэ нэхъыщхьэу ягъэуващ.
 • Африкэ Курыт Республикэм щагъэлъапIэ хабзэ гъэщIэгъуэн – Жыг хэсэным и махуэр
 • Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-07-22

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, бадзэуэгъуэм и 24
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Лъэхъэнэгъу». Третьяк Татьянэ (12+)
 • Псоми еджэн…

АдыгэлI нэс Брай Адэлбий

2017-07-22

 • Срикъуажэгъуу зэрыщытам  срогушхуэ
 • Нэхъыжьыгъуэр сэ сIыгъми, ныбжькIэ зэрыдгъэхьышхуэ щымыIэу, зы школ дызыдыщIэсащ Брай Адэлбий сэрэ. Пэжщ, сагъэлэжьэн папщIэ сыкъыщIашыжым – сафIыщIэтIысхьэжурэ (дауи, абы зауэм и зэранышхуи хэлъщ) сызэреджам къыхэкIыу, епщIанэ классыр къыщызухар 1955 гъэращ. Адэлбий зы илъэс- кIэ дяпэ итащ.  Ауэ абырэ сэрэ щIэх-щIэхыурэ дыщызэхуэзэрт сэ зыкъомрэ сызиунафэщIу щыта еджакIуэ-хэм, комсомол организацэхэм я комитетхэм. Брайр нэхъыфI дыдэу еджэхэм ящыщт. Ар къуейщIеигъэ зыхэмылъ щIалэ Iэсэт, гъэсат. ЕгъэджакIуэхэм сыт щыгъуи ар щапхъэу къахьырт. КъуажэкIэм нэскIэ никIрэ пэт, Адэлбий зэи къикIэрыхуртэкъым. Зауэ нэужь илъэсхэр шэджэладжэу щытами, и адэр зауэм хэкIуэдами, ар къабзэлъабзэу хуэпат. И щыгъынкIи, и тетрадхэмрэ тхылъхэмкIи нэхъыфIыIуэу зэгъэпэщахэм ящыщт. Дауи, абыкIэ фIыщIэр зыбгъэдэлъыр зи кIэтIийр зи вакъэ лъэпсу и сабийхэм ятелажьэ фызабэ тхьэмыщкIэрат.
 • ЩIалэ цIыкIуми ар къыгурыIуэрти, и анэм и гугъуехьыр имыгъэкIуэду еджэрт. ЗэрыжысIащи, нэхъ еджакIуэфI дыдэхэм ящыщт.
 • Псоми еджэн…

Зыгъэпсэхугъуэ махуэм

2017-07-22

 • ЖыIэгъуэхэр
 • УкIытэ  зымыщIэм  Iуэху  Iэджи  зэIещIэ
 • ЗыхузэфIэмыкIым зыщIэбгъакъуэмэ, езыри зэ дэIэпыкъуэгъу къыпхуэхъужынщ.
 • Зи щхьэм фIэкIа нэгъуэщIхэр фIыуэ зымылъагъуфыр насыпыншэщ.
 • Зи гъащIэр IэфI защIэу къэзыгъэщIа щыIэкъым.
 • Пэжагъыр цIыхугъэм и къежьапIэщ.
 • Псоми еджэн…

ЦIыху 645-м диплом плъыжьхэр иратыж

2017-07-20

 • Налшык дэт «Театр щхъуантIэм» бадзэуэгъуэм и 17-м щызэхэтащ Бэрбэч Хь. М. и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетыр мы гъэм диплом плъыжькIэ къэзыухахэм я щIыхькIэ къызэрагъэпэща гуфIэгъуэ пшыхь.
 •   Псоми еджэн…

Ди щIыналъэр фIэIугъэкIэ бейщ

2017-07-20

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым мы гъэм зэи къэмыхъуауэ фIэIугъэ куэд щащIащ. Къыхэгъэщыпхъэщ, хамэ къэралхэм кърашу щытахэм я пIэкIэ щэхуакIуэхэм зэраIэрыхьэнум къинэмыщIауэ, абыхэм зэрефIэкIыр.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2017-07-20

 • Бадзэуэгъуэм и 20, махуэку
 • Шахматхэм я дунейпсо махуэщ. 1966 гъэ лъандэрэ ягъэлъапIэ, 1924 гъэм а махуэ дыдэм Париж Дунейпсо шахмат федерацэр (ФИДЕ) къызэрыщызэрагъэпэщам тращIыхьауэ.
 • Японием щагъэлъапIэ тенджызым и махуэр
 • Псоми еджэн…

Пщэдейм хуолажьэ

2017-07-20

 • ПщIэ зыхуэтщI Бырдж Шериф, ди нэхъыжьыфI Нэгъуей Яшар!
 •   Псоми еджэн…