ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Налшык къыщызэIуахащ «КъБР-м щыщ политик ныбжьыщIэхэм я еджапIэ»

2017-09-23

 • Политик хъуну зи мурад щIалэгъуалэм къахуеджэнущ «Политикэр, къэрал уна-фэ щIынымрэ жылагъуэмрэ», «ЖьакIуэу къэпсэлъэн гъуазджэр» «Iуэхур дэкIы-ным щытыкIэ тэмэм къыхузэгъэпэщын», «IуэхущIапIэхэм я зэпыщIэныгъэ» лекцэхэм.
 •   Псоми еджэн…

Бахъсэн щIыналъэм нартыху гъавапхъэр щыIуахыж

2017-09-23

 • Нобэм ирихьэлIэу нартыхур щызэщIакъуэжащ гектар 600-м щIигъум. Абы псори зэхэту тонн 3900-рэ къытекIащ, зы гектарым ику иту центнер 65-рэ хуэзэу.
 •   Псоми еджэн…

Хэкум папщIэ лIыгъэ зезыхьахэр

2017-09-23

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм щекIуэкIащ хэкупсэ мыхьэнэ зиIэ «Равнение на героев» урысейпсо Iуэхум хыхьэу къызэрагъэпэща зэхуэсыр. Запасым щыIэ офицерхэм я «Мегапир» цIыхубэ зэгухьэныгъэу Къэбэрдей-Балъкъэрым щыIэм и унафэщI Аттаев Жашарбек и жэрдэмкIэ, абы кърагъэблэгъат Урысейм и ЛIыхъужьхэм я ассоциацэм хэтхэу Куков Валерий, Алимов Владимир, Федотов Евгений сымэ, «Перекличка поколений» фондым (Москва къалэ) и унафэщI Лисицкая Ольгэ.
 •   Псоми еджэн…

2017-09-23

 • «Адыгэ псалъэм» Iэ тевдзэ
 • ПщIэ зыхуэтщI ди щIэджыкIакIуэхэ!
 • ФокIадэм и 1-м щIидзауэ КъБР-м пощт зэпыщIэныгъэхэмкIэ и управленэм ирегъэкIуэкI 2018 гъэм и япэ илъэс ныкъуэм къыфIэрыхьэну газетхэм, журналхэм Iэ трегъэдзэныр.
 • Фэ нэхъ фигу ирихьу фызэджэ къыдэкIыгъуэхэм Iэ щытевдзэ хъунущ республикэм и пощт IуэхущIапIэхэм, почтамтхэм. Абыхэм Iэ зыщIэвдза газетхэр, журналхэр и чэзум унэхэм ныфхуахьынущ е, апхуэдэ Iуэхутхьэбзэр нэхъ къафщтэмэ, пощтхэм къыщыватыжынущ.
 • Iэ тедзэным теухуауэ фызыщIэупщIэн щыIэмэ, пощтхэм я лэжьакIуэхэм жэуап къыватынущ.
 • Iэ тедзэным пIалъэ къыхэвмыгъэкI.
 • КъБР-м и УФПС – «Урысейм и пощт»
 • федеральнэ къэрал унитарнэ IуэхущIапIэ.

Мы махуэхэм

2017-09-23

 • ФокIадэм и 23, щэбэт
 • Сабийхэм курыт школыр къамыухыу хыфIемыгъэдзэжыным и махуэщ
 • Сауд Хьэрыпым и къэрал махуэшхуэщ – пащтыхьыгъуэ щигъуэта махуэщ. 1932 гъэм къыдэкIащ «Хьэрып пащтыхьыгъуэм и щIыналъэхэр зэгуэгъэхьэжыным теухуауэ» унафэр. Абы ипкъ иткIэ къэралым Сауд Хьэрып Пащтыхьыгъуэ цIэр игъуэтащ.
 • Къыргъызстаным щагъэлъапIэ я къэралыбзэм и махуэр
 • Литвам щалэжьа щIэпхъаджагъэшхуэм хэкIуэдахэм я фэеплъ махуэщ. 1943 гъэм фашистхэм Вильнюс щызэтраукIэу хуежьащ езы зэрыпхъуакIуэхэм къалэм 1941 гъэм къыщызэрагъэпэща геттом щыпсэуа журтхэр. Абы дэса цIыхум мин 40-ри къанэ щIагъуэ щымыIэу хэкIуэдат.
 • Псоми еджэн…

Темыржан Владимир Хьэсэнбий и къуэр

2017-09-23

 • И ныбжьыр илъэс 84-нэм иту 2017 гъэм фокIадэм и 20-м дунейм ехыжащ республикэм и щIэныгъэ, политикэ, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Темыржан Владимир Хьэсэнбий и къуэр.
 • Владимир Хьэсэнбий и къуэр КъБАССР-м щыщ Аруан районым щыIэ Вагъэдзыкъуэ къуажэм 1934 гъэм мэлыжьыхьым и 15-м къыщалъхуащ. Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и филологие факультетыр 1958 гъэм къиуха иужь, еджагъэшхуэ советым игъэлъагъуэри, Жданов А. А. и цIэр зезыхьэ Ленинград къэрал университетым политикэ экономиемкIэ и кафедрэм и аспирантурэм щIэтIысхьащ «политикэ экономие» IэщIагъэмкIэ.
 • Псоми еджэн…

Дэрэжэгъуэр ин

2017-09-23

 • Адыгэхэм (шэрджэсхэм) я махуэм и саулыкъукIэ «ДыкъызытехъукIахэм я щIэиныр дгъэлъапIэу дохъумэ» гуфIэгъуэ зэхыхьэ щекIуэкIащ Тырныауз къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэу Кулиев Къайсын и цIэр зезыхьэм. ЗэIущIэм хэтащ Iуащхьэмахуэ районымрэ Тырныауз къалэмрэ я администрацэхэм я лIыкIуэхэр, «Адыгэ Хасэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм щыщхэр, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэр.
 •   Псоми еджэн…

ЗэгурыIуэныгъэмрэ зэпIэзэрытыныгъэмрэ

2017-09-23

 • «Лъэпкъхэм, динхэм яку къыдэхъуэнкIэ хъуну экстремизмэм зэрыпэщIэтыным теухуауэ» фIэщыгъэр зиIэ зэхуэс мы махуэхэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Солгаловэ Наталье хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, ар къызэрагъэпэщащ университетым щIалэгъуалэ политикэмрэ гъэсэныгъэ IуэхухэмкIэ и управленэм и IэщIагъэлIхэм. Тренингым хэтащ еджапIэ нэхъыщхьэм и 1 – 3-нэ курсхэм я студентхэр.
 •   Псоми еджэн…

ХьэрычэтыщIэхэм ящIэн папщIэ

2017-09-23

 • «ЦIыху щхьэхуэхэм ехьэлIа хъыбархэм я IуэхукIэ» 2006 гъэм бадзэуэгъуэм и 27-м къыдэкIа Федеральнэ закон №152-ФЗ-м и 25-нэ статьям и 2.1 Iыхьэм (2011 гъэм бадзэуэгъуэм и 25-м къыдэкIа Федеральнэ закон №261-ФЗ-мкIэ ягъэуващ) ипкъ иткIэ, цIыху щхьэхуэхэм ятеухуа хъыбархэм 2011 гъэм бадзэуэгъуэм и 1-р къэсыху елэжьа операторхэм (хъыбархэр къыщIэупщIэхэм Iэрагъэхьащ) ахэр ЦIыху щхьэхуэхэм ятеухуа хъыбархэр хъумэнымкIэ уполномоченнэ IуэхущIапIэм и деж нагъэсыну зэракъалэныр фигу къегъэкIыж Роскомнадзорым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щиIэ къудамэм. Абы теухуа информацэ тхыгъэ а IуэхущIапIэм Iэрагъэхьэн хуейщ.
 •   Псоми еджэн…

Гриппым зыщыфхъумэ

2017-09-23

 • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, республикэм щрагъэжьащ гриппым зэрыпэщIэтыным теухуа Iуэхур. Апхуэдэу я мурадщ узыфэм щызыхъумэну хущхъуэхэр цIыху мин 313-м ирахьэлIэну, абы щыщу мини 120-р сабийщ.
 •   Псоми еджэн…