ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Китай ахъшэхэм «тесхэр»

2018-04-19

 • Китайм ираш хьэпшып зэмылIэужьыгъуэу щэм щIигъум тралъхьэ пошлинэхэр процент 25-кIэ къэзыIэта Трамп ардыдэмкIэ езым и политикэ ныкъуэкъуэгъухэми удын яридзащ. НаIуэу зэрыщытщи, гуп дыгъэлхэм ящыщ куэдым Пекин хуаIэ пыщIэныгъэхэм ахъшэшхуэ къыхах. Абы щыхьэт тохъуэ «Империе щэхухэр: США-м бжьыпэр щызыIыгъ политикхэм коррупцэр зэрыщIауфэр икIи абыкIэ езыхэм я унагъуэхэмрэ ныбжьэгъухэмрэ къулей зэращI щIыкIэр» тхылъыр. Ар зи Iэдакъэ къыщIэкIа Швайцер Питер хьэм ирегъэхь Китайм къахуишийхэр къеIызых американ политикэ унафэщIхэр. Псалъэм и хьэтыркIэ, сенатым нэхъыбапIэр щызыIыгъ республикэ партым и Iэтащхьэ, «Урысейм къыбгъэдэкI шынагъуэм» нэхъуеиншэу пэщIэт Макконелл Митч и унагъуэ бизнесыр «Формост Груп» кхъухь компанием быдэу пыщIащ. Китай властхэм Макконеллхэр езыхэм я къэрал корпорацэхэм я заказхэмкIэ къызэрагъэпэщ. Макконелл и Iыхьлыхэр, уеблэмэ, зауэ хуэIухуэщIэ правительствэ заказхэр зыгъэзащIэ китай компанием и унафэщIхэм яхыхьащ.
 • Псоми еджэн…

«Налшык насыпым и дамыгъэщ»

2018-04-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щыхьэр Налшык къалэм гъатхэпэм и 23 – 26-хэм щекIуэкIащ «Налшык насыпым и дамыгъэщ» зыфIаща, макъамэмрэ къафэмкIэ етхуанэ дунейпсо зэпеуэр. Зэхыхьэ дахэр къызэрагъэпэщащ ди щIыналъэм и цIэр Урысейм и мызакъуэу, дуней псом фIыкIэ щагъэIун, лъэпкъхэм я щэнхабзэ хъугъуэфIыгъуэхэр, цIыхухэм я зэхуаку дэлъ зэныбжьэгъугъэр яхъумэн, къэрал зэмылIэужьыгъуэхэм я зэдэлэжьэныгъэм зрагъэужьын папщIэ.
 •   Псоми еджэн…

ЗэрагъэIэпхъуар къагъэсэбэп

2018-04-19

 • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэр щэбэтымрэ тхьэмахуэмрэ екIуэкIащ. ПэщIэдзэ зэIущIищым зы очкои щыфIэмыкIуэдауэ зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыубыда Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ абы къыкIэлъыкIуэ Сэрмакъ и «Союз»-мрэ я зэпэщIэтыныгъэр зэрагъэIэпхъуар къагъэсэбэпри, пашэныгъэр зыIэрагъэхьащ «Ислъэмеймрэ» «ЛогоВАЗ»-мрэ.
 •   Псоми еджэн…

Утыкушхуэхэр къапоплъэ

2018-04-19

 • Налшык дэт «Легион» тренажер пэшым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэхэмрэ (1997 – 2003 гъэхэм къалъхуахэр) мас-рестлингымкIэ я республикэпсо зэхьэзэхуэ. Я хьэлъагъ елъытауэ гуэша гупипщIым щызэхьэзэхуащ спортсмени 100-м нэблагъэ. Я зэфIэкIыр къапщытэну зэпеуэм къекIуэлIат мас-рестлер Iэзэхэри иджырей зэпэщIэтыныгъэхэр зи япэ утыку къихьэгъуэу щытхэри.
 •   Псоми еджэн…

ЯугъащIэ жэрдэмхэм!

2018-04-19

 • Жэрдэмхэм мыхьэнэшхуэ яIэщ. Япэрауэ, абы къегъэлъагъуэ ар къыхэзылъхьэр зэрыгупсысэр. ЕтIуанэрауи, зэрыгурыIуэгъуэщи, щыгупсысэкIэ – мэлажьэ. Мис а Iэмалыр екIуу къагъэсэбэп цIыхубэм я лIыкIуэхэм, нэгъуэщIу жыпIэмэ, депутатхэм.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2018-04-19

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 •  Блыщхьэ, мэлыжьыхьым и 23
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Уи пщэдджыжь фIыуэ, Къэбэрдей-Балъкъэр!» (12+)
 • 6.45 «Апхуэдэущ зэрыслъагъур». КъБР-м щIыхь зиIэ и артист Шахмурзаев Алексей (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • 7.15 Дыкъэзыухъуреихь дунейр хъумэным теухуауэ (12+)
 • 7.30 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Бэзэрым къыщыхъуа мафIэсым зыри хэкIуэдакъым

2018-04-17

 • Дыгъуасэ пщэдджыжьыр сыхьэти 6-м и деж мафIэс къыщыхъеящ Налшык дэт «Центральнэ» бэзэрым тет павильонхэм ящыщ зым. Абы псори зэхэту къызэщIиубыдащ метр зэбгъузэнатIэ мини 2-м нэблагъэр.
 •   Псоми еджэн…

Абы уриджэгу хъунукъым

2018-04-17

 • Дунейр езым и тепщэныгъэм щIэту зыкъэзылъы-тэж США-м аргуэру бзаджэнаджагъэ зэхищIыхьащ и жагъуэгъухэм яхибжэ къэралхэм ящыщ зым хуэгъэзауэ. Зи гугъу тщIыр, дауи, къызэрывгурыIуащи, куэд щIауэ зауэм и бэлыхьым хэмыкI Сириерщ. Иджы дыдэ абы и къалэ Думэ «томагавк» ракетэхэр ириутIыпщащ, Асад Башар а щIыпIэм химие Iэщэ къыщигъэсэбэпа хуэдэу щхьэусыгъуэ ищIри.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2018-04-17

 • Мэлыжьыхьым и 17, гъубж
 • Макъым и дунейпсо махуэщ
 • Гемофилием (лъыр пцIэным пыщIа узыфэщ) и дунейпсо махуэщ
 • УФ-м Къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ и органхэмрэ къэрал кIуэцI дзэхэмрэ я ветеранхэм я махуэщ. 2011 гъэ лъандэрэ ягъэлъапIэ.
 • Сирием и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ (1946 гъэм ягъэуващ)
 • Псоми еджэн…

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и депутатхэм гу зылъатапхъэ

2018-04-17

 •   Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым и зи чэзу зэIущIэр 2018 гъэм мэлыжьыхьым и 24-м екIуэкIынущ.
 •  Абы щыщIидзэнур сыхьэти 10-рщ
 •  КъБР-м и Парламентым и пресс-IуэхущIапIэ.