ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-11-22

 • БэнэкIэ хуит
 • Махуэ Билил: Си  пщIэр  къэсIэтыжынырщ къалэн  нэхъыщхьэр
 • Нусуев Шевалье и фэеплъ зэхьэзэхуэм щытекIуэри, иджырей олимп лъэхъэнэр хъарзынэу къыщIидзащ Махуэ Билал. Иужьрей илъэсрэ ныкъуэм и гъащIэр зэрекIуэкIам, илъэс 30 ныбжьым зэры-нэсам, нэгъуэщIхэми ар иджыблагъэ тхутепсэлъыхьащ. Апхуэдэу Махуэм къыхигъэщащ бэнэным хуэфэщэн увыпIэр щиубыдыжу 2020 гъэм Токио щекIуэкIыну Олимп джэгухэм кIуэну зэрыхущIэкъур.
 • Псоми еджэн…

КIуэкIуэ Юрий: «Ди щхьэр лъагэу щIэтIэтын IуэхущIапIэ къыдэхъулIауэ къызолъытэ»

2017-11-21

 •  Налшык къалэ къыщызэIуаха перинатальнэ центрыщIэм дыгъуасэ яхуеблэгъащ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Мэлбахъуэ Тимборэ къызэралъхурэ илъэсищэ КIуэкIуэ Юрий удз гъэгъахэр трилъхьащ къэрал, политикэ лэжьакIуэ гъуэзэджэм и фэеплъым

2017-11-21

 • Щэбэт кIуам Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэлъэпIащ Мэлбахъуэ Тимборэ Къубатий и къуэр къызэралъхурэ илъэсищэ зэрырикъуар. Къэрал, политикэ лэжьакIуэ цIэрыIуэм и фэеплъым удз гъэгъахэр трилъхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2017-11-21

 • Сэлам зэхыным и дунейпсо махуэщ
 • Телевиденэм и дунейпсо махуэщ
 • Урысей Федерацэм и налог органхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ. 1991 гъэм щэкIуэгъуэм и 21-м РСФСР-м и Президент Ельцин Борис Iэ щIидзащ Къэрал налог IуэхущIапIэр къызэгъэпэщыным теухуа унафэм.
 • Псоми еджэн…

Урысеймрэ Китаймрэ зэщIыгъуу зэлэжь проектхэм ящыщщ Къэбэрдей-Балъкъэрым «Этана» промышленнэ комплекс къыщызэгъэпэщыныр

2017-11-21

 • «Урысеймрэ Китаймрэ зыужьыныгъэм и пашэхэщ» зэIущIэшхуэм хиубыдэу щэкIуэгъум и 17-м Москва щызэпсэлъащ «Урысей зэкъуэт» урысейпсо партымрэ Китайм и Коммунист партымрэ я лIыкIуэхэр.
 •   Псоми еджэн…

Шу пашэ Мэлбахъуэ Тимборэ

2017-11-21

 • Илъэси 100 ирокъу Къэбэрдей-Балъкъэрым и къэрал, жылагъуэ-политикэ лэжьакIуэ гъуэзэджэ Мэлбахъуэ Тимборэ Къубатий и къуэр къызэралъхурэ. адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ я псэукIэр егъэфIэкIуэным, абыхэм       я къэкIуэнур убзыхуным емызэшыжу илъэс щэщIым нэблагъэкIэ телэжьа а лIы Iущыр КъБР-м исхэм ящыгъупщакъым. Абы и цIэр фIащащ ди къалащхьэм и уэрам нэхъ дахэ дыдэхэм ящыщ зым, республикэм и лъэпкъ библиотекэм. Куэд щIакъым Мэлбахъуэм и фэеплъыр гуфIэгъуэшхуэ иращIэкIыу Налшык и курыкупсэм къызэрыщызэIуахрэ…
 •   Псоми еджэн…

УсакIуэшхуэр Москва ягу къыщагъэкIыж

2017-11-21

 •  Литераторхэм я унэ нэхъыщхьэу Москва дэтым иджыблагъэ щагъэлъэпIащ КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал, Ленин саугъэтхэм я лауреат, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэ Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

Уэрэдус цIэрыIуэ Щомахуэ Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу

2017-11-21

 • «Стхым  лъэпкъыр  зэрыхуэныкъуэр
 • зыхэзмыщIэмэ,  къызэхъулIэркъым»
 •  ЦIыху щэджащэхэмрэ лъэпкъылI ахъырзэманхэмкIэ бей Зеикъуэ щIыналъэр зэрыгушхуэ и бынхэм ящыщщ уэрэдус, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэ Щомахуэ Хьэсэнбий.
 • Псоми еджэн…

ЦIыхухэм я пщIэ къэзылэжьа

2017-11-21

 • Зым и дежкIи щэхукъым тхылъхэм нэхъапэм яIа щIэупщIэм иджы зэрыхэщIар. Ауэ, еджэхэм я бжыгъэр мащIэ зэрыхъуами емылъытауэ, тхылъхэр куэду къыдокI. Абыхэм дыщеджэкIэ итымрэ зытхамрэ мыхъумэ, ар дунейм къытехьэн папщIэ абы гугъу дехьахэм гу щылъыдмытэр нэхъыбэщ. АтIэ зы цIыхукъым икIи цIыхуитIкъым ар зи Iэдакъэ къыщIэкIар. Мис абыхэм ящыщщ корректорри. Абы и къалэнщ тхылъым щыуагъэ хэмыту къыдигъэкIыну. Иджыблагъэ илъэс 95-рэ ирикъуащ а къалэн гугъур илъэс куэдкIэ езыхьэкIа Шэмызокъуэ Кацинэ.
 •   Псоми еджэн…

Гулъытэ хэIэтыкIа хуащI

2017-11-21

 • Налшык къалэ жьы хъуахэмрэ зеиншэхэмрэ щапIыжу дэт унэм гуфIэгъуэ щытыкIэм иту щрагъэкIуэкIа псапащIэ Iуэхугъуэм хэтащ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал филармонием и солисткэ, республикэм и уэрэджыIакIуэ пажэхэм ящыщ Къул ФатIимэ, пшынауэ Iэзэ КIурашын Эммэ, Шэджэм къалэм дэт курыт еджапIэ №2-м и 3-нэ, 4-нэ классхэм щIэс цIыкIухэр, абыхэм я гъэсакIуэхэу Дэбагъуэ Алёнэрэ Цей ФатIимэрэ, нэгъуэщIхэри. Концертым и къызэгъэпэщакIуэри ар езыгъэкIуэкIари усакIуэ ныбжьыщIэ Къанкъул (Нэзрэн) Раещ.
 •   Псоми еджэн…