ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мурад куэд зиIэ

2017-03-24

 • КъытщIэхъуэ щIэблэр тэмэму гъэсэнымрэ егъэджэнымрэ зи щIэныгъэрэ къарурэ езыхьэлIэу зи IэнатIэр езыхьэкIхэм ящыщщ Псыншокъуэ къуажэм дэт курыт школым адыгэбзэмрэ литературэмрэ щезыгъэдж, абы и унафэщIым егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэмкIэ и къуэдзэ  Ахъмэт  Рустам.
 •   Псоми еджэн…

ЦIыхухэм ягу къина Къалмыкъ Адэлбий

2017-03-24

 • Мы тхыгъэр теухуащ Зэрэгъыж къуажэм щыпсэуа, зи ныбжьыр илъэс 92-м иту иджыблагъэ дунейм ехыжа Къалмыкъ Адэлбий.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-03-24

 • 1 КъБР «Мир» канал
 •  Блыщхьэ, гъатхэпэм и 27
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 7.00 «Чемпионхэр». Дзюдом щIэблэр хуэзыгъасэ Шаваев Хьэнэфий. КIэухыр (12+)
 • 7.20 «Нобэ, пщэдей…» (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 8.15 Нобэ театрым и дунейпсо махуэщ. «Зэчиймрэ IэпщIэлъапщIагъэмрэ». ГИТИС-м и етIуанэ балъкъэр студиер (балъкъэрыбзэкIэ) (12+)
 • Псоми еджэн…

Турист щIыналъэу Къэбэрдей-Балъкъэр

2017-03-23

 • Мэзкуу къалэм щекIуэкIа «Интурмаркет-2017», МИТТ-2017 къэрал зэхуаку утыкушхуитIым щагъэлъэгъуащ туризмэ, щэнхабзэ, ерыскъыпхъэ я лъэныкъуэкIэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и зэфIэкIыр здынэсыр.
 •   Псоми еджэн…

Бзухэр хъумэным гулъытэ хуащI

2017-03-23

 • Къуалэбзухэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу Шэджэм муниципальнэ щIыналъэм и ныбжьыщIэ IэпщIэлъапщIэ цIыкIухэм я IэдакъэщIэкIхэм я гъэлъэгъуэныгъэ иджыблагъэ къызэрагъэпэщащ.
 •   Псоми еджэн…

Щэнхабзэ IэнатIэм теухуауэ

2017-03-23

 • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм и еханэ зэхуэсыр теухуауэ щытащ республикэм и щэнхабзэ IэнатIэм щытыкIэмрэ ар ефIэкIуэн папщIэ щIапхъэхэмрэ. КъаIэта Iуэхумрэ нобэ республикэм щекIуэкI лэжьыгъэмрэ убгъуауэ тепсэлъыхьащ Жылагъуэ палатэм и унафэщIым и къуэдзэ, «Заман» газетым и редактор нэхъыщхьэ Аттаев Жэмал, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м и Парламентым ЩэнхабзэмкIэ, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ зегъэужьынымкIэ и комитетым и унафэщI Пащты Борис сымэ.
 •   Псоми еджэн…

Адыгэ щIалэм бжьыпэр еубыд

2017-03-23

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм ипкъ иткIэ дыгъуасэ Тюмень къалэм «Спартак-Налшыкыр» щIыпIэ командэм щыIущIащ. Ди футболистхэр абы 0:3-уэ къыщыхагъэщIащ.
 •   Псоми еджэн…

Нобэ

2017-03-23

 • Метеорологием и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и Гидрометеорологие IэнатIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1848 гъэм Венгриер Австрием къызэрыхэкIыр хэIущIыIу ищIащ.
 • Псоми еджэн…

Бзэр тIэщIэкIмэ, докIуэдыр. Лъы зыщIэтыр фысакъ!

2017-03-23

 • Илъэс  85  ипэкIэ  къызэIуахащ Къэбэрдей-Балъкъэр  къэрал университетым  адыгэбзэм щыхурагъаджэ  и  къудамэр
 •  БзэмкIэ, литературэмкIэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ адыгэбзэ къудамэм щызэзыгъэгъуэта IэщIагъэлIхэр республикэм и IэнатIэ куэдым щолажьэ. Ахэр жыджэру хэтщ экономикэми, политикэми, щэнхабзэми. Псом хуэмыдэу абыхэм я гуащIэ халъхьэ щIэныгъэ-къэхутэныгъэ, егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ лэжьыгъэм. Адыгэбзэ къудамэр къэзыуха егъэджакIуэхэм ящыщ куэд мызэ-мытIэу къыщыхэжаныкIащ республикэпсо, къэралпсо зэпеуэхэм. «Егъэджэныгъэ» лъэпкъ проектым пашэ щыхъуахэри мащIэкъым.
 • Псоми еджэн…

КъуэкIыпIэ Жыжьэм и гектар мелуани 140-р

2017-03-23

 • КъуэкIыпIэ Жыжьэм зегъэужьынымкIэ министерствэм и мурадщ «къуэкIыпIэ жыжьэ гектарым» хухаха щIыр нэхъыбэ ищIыну. Абы теухуа унафэм и проектыр ягъэхьэзыращ икIи Къэрал  Думэр гъатхэ сессием хэплъэнущ.
 •   Псоми еджэн…