ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейм и Вице-премьер Козак Д. А., КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Сымэ тепсэлъыхьащ Къэбэрдей-Балъкъэрым и экономикэм 2018 гъэм зэрызиужьыну щIыкIэм теухуа Iуэхухэм

2018-02-13

 • Дыгъуасэ Москва щызэхэтащ Урысей Федерацэм и Правительствэм и УнафэщIым и къуэдзэ Козак Дмитрийрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ я зэIущIэ.
 • Псоми еджэн…

Жэзрэ дыжьынкIэ къыщIадзэ. КъыкIэлъыкIуэнур дыщэ?

2018-02-13

 • Кореем и Пхёнчхан къалэм мэремым официальнэу къыщызэIуаха ХХIII ЩIымахуэ Олимп джэгухэм зэхьэзэхуэ гуащIэхэм щрагъэжьащ. Абы и япэ дыщэ медалыр зыIэригъэхьащ Швецием щыщ Калл Шарлотт.
 •   Псоми еджэн…

Мы махуэхэм

2018-02-13

 • Мазаем и 13, гъубж
 • Радиом и дунейпсо махуэщ
 • 1830 гъэм дунейм къытехьащ Урысей къэралыгъуэм и законхэр щызэхуэхьэса тхылъхэр. Ахэр том 45-рэ хъурт.
 • 1842 гъэм урысей пащ-тыхь Николай Езанэм Санкт-Петербург – Москва гъущI гъуэгур ухуэным теухуа унафэм Iэ щIидзащ. ЗэрагъэхъыбарыжымкIэ, а гъуэгур зыхуэдэнур картэм щыщритхъэм, Николай иIыгъ къэрэндащыр тхылъымпIэм телъ и Iэпэм жьэхэуэри, ар къитхъыхьащ. ЛэжьакIуэ жыIэдаIуэхэм а щIыпIэм деж, апхуэдэ дыдэу, къэгъэшыпIэ иIэу ящIауэ щытауи жаIэж. А гъуэгум ар езыгъэщIа пащтыхьым и цIэр зэрихьэу щытащ 1923 гъэ пщIондэ.
 • Псоми еджэн…

Лашынкъейр зэрыгушхуэ цIыху щыпкъэ

2018-02-13

 • Адыгэхэм ижь-ижьыж лъандэрэ къыддэгъуэгурыкIуэ хабзэ дахащэхэм ящыщщ я фIыр ягъэлъэпIэныр. ЦIыхум и лэжьыгъэкIэ, акъылкIэ, щIэныгъэкIэ, цIыхугъэкIэ, лIыхъужьыгъэкIэ къихьа ехъулIэныгъэхэм пщIэ хуэщIыныр, жылагъуэм, тхыдэм къащылъыс увыпIэр лъыбгъэсыжрэ и щIыхьыр Iэтыныр IуэхуфIщ, дахэщ, щIэблэм я дежкIэ щапхъэщ. А дуней еплъыкIэр я гъуэгугъэлъагъуэу мэпсэу Шэджэм районым хыхьэ Лашынкъей къуажэр. ЩIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэ Хьэгъэжей Хьэсэн и жэрдэмкIэ жылэм щIэх-щIэхыурэ къыщызэрагъэпэщ цIыхум и пщIэр Iэтыным, ар гъэлъэпIэным тещIыхьа зэIущIэ гъэщIэгъуэнхэр, пшыхь купщIафIэхэр. Апхуэдэ зэхуэс дахэм и щапхъэ нэст Лашынкъей иджыблагъэ щызэхаша къуажэпсо гуфIэгъуэ зэхуэсыр. Абы щагъэлъэпIащ жылэр, районыр, республикэр зэрыгушхуэ, абыхэм я цIэхэр фIыкIэ зыгъэIуа, лъэпкъым и цIыху пэрытхэм ящыщ Бетыгъуэн Iэуес.
 •   Псоми еджэн…

2018-02-13

Нысэ къадыгъу. Сурэтыр Зичи Михай ищIащ. 1853 гъэ

Зи пшыналъэр мыбгъунлъэ

2018-02-13

 • Мэремыкъуэ Хъусен и ныбжьыр мазаем и 12-м илъэс 70 ирикъуащ
 • Мэремыкъуэ Хъусен: Си  фэеплъу адыгэм  къыхуренэ
 • Мэремыкъуэ Хъусен 1948 гъэм мазаем и 12-м Бахъсэн куейм хыхьэ Ислъэмей къуажэм къыщалъхуащ. Къуажэ еджапIэм къыщызэрагъэпэща хорым уэрэд зэрыщыжиIам къегъэлъагъуэ къыдалъхуауэ макъ зэриIэр пасэу нэрылъагъу зэрыхъуар. 1966 гъэм ар щIэтIысхьащ Налшык дэт Музыкэ училищэм. Абы Хъусен къыщыдеджащ уэрэджыIакIуэ, актёр цIэрыIуэхэу Пщыгъуэш Юрэ, Тут Заур, Пщыншэ Хьэлым, Къуныжь Алим сымэ. Иригушхуэу игу къегъэкIыж и егъэджакIуэу щытахэу Къуэдзокъуэ Владимир, Хьэсанэ Мусэ, Темыркъан Юлэ, Проскуринэ Варьянэ, нэгъуэщIхэри.
 • Псоми еджэн…

Гурэ псэкIэ зи Iуэхур езыхьэкI егъэджакIуэхэр

2018-02-13

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм Егъэджэны-гъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ   и министерствэмрэ Къэбэрдей Адыгэ Хасэмрэ  хабзэ хъуауэ ирагъэкIуэкI «Си бзэ – си псэ, си дуней» республикэпсо фестиваль-зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэхэр зэфIэкIауэ абы къыхэжаныкIахэр иджы республикэ утыкум къохьэ.
 •   Псоми еджэн…

ГъэщIэгъуэнщ КIэрашэхэ я тхыдэр

2018-02-13

 • Налшык къалэм дэт «Печатный двор» ООО-м иджыблагъэ къыщыдэкIащ КIэрашэ Михаил къызыхэкIа лъэпкъым и тхыдэмрэ и къекIуэкIыкIамрэ ятриухуа и тхылъыщIэр.
 •   Псоми еджэн…

Дыдей защIэщ «Спартак-Налшыкым» хагъэхьар

2018-02-13

 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2017 – 2018 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм щыщIидзэжынум зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» етIуанэ зыгъэсэгъуэр зэхиублащ. Абы ипкъ иткIэ мазаем и 4-м ди щIалэхэр Нартсанэ (Кисловодск) кIуащ.
 •   Псоми еджэн…

Медаль зэмылIэужьыгъуэу 11

2018-02-13

 • Налшык дэт «Гладиатор» спорт комплексым тхьэмахуэ блэкIам щызэхэтащ «Динамо» спорт зэгухьэныгъэм и саугъэтхэр боксымкIэ къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэхэр. Абы хэтащ УФ-м и щIыналъэ куэдым къикIа, зи ныбжьыр илъэс 13-14-м ит спортсмени 100-м щIигъу.
 •   Псоми еджэн…