ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Куба къуажэм и махуэшхуэ

2017-05-26

 • Бахъсэн районым хыхьэ Куба къуажэм щыпсэухэм ягъэлъэпIащ я жылэр къызэрыунэхурэ илъэс  275-рэ зэрырикъур.
 •   Псоми еджэн…

ЛIыхъужьыгъэм и дерс

2017-05-26

 • Республикэм и курыт еджапIэхэм лIыхъужьыгъэм и дерсхэр щрагъэкIуэкIащ. А Iуэху щхьэпэм хыхьэу, Урысей Федерацэм и Лъэпкъ гвардием и управленэм КъБР-м щиIэ къудамэм и лэжьакIуэхэр яIущIащ Налшык къалэм и курыт еджапIэ №10-м и еджакIуэхэм.
 •   Псоми еджэн…

КъБР-м и ТВ-мрэ радиомрэ

2017-05-26

 • 1 КъБР „Мир“ канал
 • Блыщхьэ, накъыгъэм и 29
 • 6.00 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • 6.35 «Дыщэ пхъуантэ». Сабийхэм папщIэ нэтын (адыгэбзэкIэ) (6+)
 • 6.55 «Нобэ, пщэдей…». Германием щыпсэу адыгэхэр (адыгэбзэкIэ) (16+)
 • 7.25 «ТекIуэныгъэм и гъуэгукIэ!» (12+)
 • 7.40 «Республикэ: тхьэмахуэ зэхуаку хъыбархэр» (16+)
 • Псоми еджэн…

Бзэмрэ хабзэмрэ адэкIи хъумэн

2017-05-25

 • КъБР-м и Парламентым и ЩIалэгъуалэ палатэм къызэригъэпэща «ЩIэин» Iуэхур республикэм и курыт еджапIэхэм щрагъэкIуэкIащ мазищкIэ. Абы хэта еджакIуэхэмрэ ахэр зыгъэхьэзыра егъэджакIуэхэмрэ дыгъуасэ КъБР-м и Парламентым щагъэлъэпIащ.
 •   Псоми еджэн…

Лашынкъей илъэс 600 зэрырикъур ягъэлъэпIэнущ

2017-05-25

 • Налшык къалэм и шыгъэжапIэм накъыгъэм и 26-м сыхьэт 11-м щыщIидзэнущ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Шэджэм районым щыщ Лашынкъей къуажэр илъэс 600 зэрырикъур щагъэлъэпIэну гуфIэгъуэр. Абы теухуа япэ шыгъажэм щытекIуэхэм иратыну сом мин 250-рэ хахащ.
 •   Псоми еджэн…

2017-05-25

 • ЗыгъэпсэхупIэ цIэрыIуэ  «Архъыз»
 • Къэрэшей-Шэрджэс. Гъэм и кIыхьагъкIэ лажьэ «Архъыз» зыплъыхьыпIэ-зыгъэпсэхупIэр гъэмахуэми цIыхухэр нэхъ дэзыхьэх курортищым яз хъуащ. Ар къегъэлъагъуэ «ТурСтат» агентствэм иригъэкIуэкIа къэпщытэныгъэм.
 • Псоми еджэн…

Нобэ

2017-05-25

 • ЯфIэкIуэда сабийхэм   я дунейпсо махуэщ
 • УФ-м щагъэлъапIэ Филологым и махуэр
 • Африкэм и махуэщ. Африкэ зэкъуэтыныгъэм и зэгухьэныгъэр къыщызэрагъэпэща махуэщ (1963 гъэм).
 • Псоми еджэн…

2017-05-25

Кавказ-бгырыс эскадроным хэт гуп. Адыгэ щIалэр япэ итырщ (сэмэгумкIэ шым тесщ). Сурэтыр Крюгер Франц ищIащ. 1853 гъэ

Пионер накъырэмакъым ноби ди псэр допIейтей

2017-05-25

 • Накъыгъэ мазэр къулейщ къэралпсо мыхьэнэ зиIэ махуэшхуэхэмкIэ. Мамырыгъэмрэ лэжьыгъэмрэ я махуэшхуэр тIэта къудейуэ, къэсащ икIи дгъэлъэпIащ ТекIуэныгъэ Иным и махуэр. МахуипщI нэхъ дэмыкIыу ди къэралым и щIыналъэ куэдым щаIэтащ къыкIэлъыкIуэ Iуэхугъуэр: Пионерхэм я зэгухьэныгъэр къызэрыунэхурэ илъэс 95-рэ зэрырикъуар. Абы теухуа гуфIэгъуэ дауэдапщэхэр къыщызэрагъэпэщат Сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я творчествэмкIэ республикэ уардэунэм.
 •   Псоми еджэн…

Лъэпкъ балетым хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Бекъалды Ахьмэд

2017-05-25

 • Музыкэ театрым и артист пашэхэм ящыщт Къэбэрдей-Балъкъэрым и япэ лъэпкъ балетым щытхъурэ пщIэрэ иIэу илъэс 20-м щIигъукIэ хэта, гъуазджэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа, зи къэфэкIэм Iэгуауэ ин иращIэкIыу щыта Бекъалды Ахьмэд. И Iыхьлыхэм, и лэжьэгъухэм, и ныбжьэгъухэм, къэзыцIыхуу щытахэм ящыгъупщэркъым зи ныбжьыр илъэс 73-м иту нэгъабэ накъыгъэм и 24-м дунейм ехыжа къэфакIуэ гъуэзэджэр.
 •   Псоми еджэн…