ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфIхэм халъытэ

2018-04-14

  • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым ХъыбарегъащIэ технологиехэмрэ экономикэмкIэ и колледжыр (КИТиЭ) (унафэщIыр Нэхущ ФатIимэтщ) ехъулIэныгъэ иIэу хэтащ «УФ-м IэщIагъэ щрагъэгъуэт и курыт еджапIэ нэхъыфIи 100» етIуанэ Урысейпсо зэпеуэм. Ар яхэхуащ «Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфI-2018» унэтIыныгъэм и лауреат хъуахэм.
  •  
  • Зэпеуэр Санкт-Петербург щекIуэкIащ. Абы и къызэгъэпэщакIуэ «Леон» аналитикэ центрым и IэщIагъэлIхэм зэрыжаIэмкIэ, зэхьэзэхуэм и мурад нэхъыщхьэр курыт щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ цIыхухэм щрагъэгъуэт курыт еджапIэхэу къэралым щылажьэхэм я нэхъыфIхэр къэхутэнырщ. Ар белджылы ящIын папщIэ, аналитикэ центрым и IэщIагъэлIхэр набдзэгубдзаплъэу кIэлъоплъ IуэхущIапIэхэм щызэфIах лэжьыгъэхэм, ахэр унэтIыныгъэкIэ зэщхьэщыхауэ къапщытэ. Апхуэдэ мыгъэрей лэжьыгъэм кърикIуащ КИТиЭ-р Iуэху зехьэкIэ пэрыт щызэфIах, курыт щIэныгъэрэ IэщIагъэрэ щрагъэгъуэт колледж нэхъыфIхэм зэрыхалъытар.
  • Къэралпсо зэхьэзэхуэм пашэ щыхъуахэм зэрахэхуам папщIэ КъБКъУ-м и КИТиЭ-м къратащ Лауреатым и диплом лъапIэр. КъинэмыщIауэ, еджапIэм къыхуагъэфэщащ «Урысей Федерацэм и колледж нэхъыфIи 100» медалыр. Ди республикэм и цIэр урысейпсо утыкум фIыкIэ щызыгъэIуа КИТиЭ-м и унафэщIхэми студентхэми ди гуапэу дохъуэхъу зыIэрагъэхьа текIуэныгъэ инымкIэ. Ди фIэщ мэхъу абы ехъулIэныгъэщIэхэр къызэрыдэкIуэнур.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.