ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-04-14

  •   Дунейпсо Адыгэ Хасэр, Къэбэрдей Адыгэ Хасэр, «Адыгэ псалъэ» газетым и лэжьакIуэхэр КъБР-м и Iэтащхьэм инвестицэ политикэр пхыгъэкIынымрэ инновацэхэмкIэ и лIыкIуэ хэха Къэрмокъуэ Хьэчим Мухьэмэди къуэм хуогузавэ абы и къуэш Къэрмокъуэ СулътIан Мухьэмэд и къуэр дунейм зэрехыжам къыхэкIыу.