ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий Правительствэм и Унэм дыгъуасэ щахуэзащ атлетикэ псынщIэмкIэ зыбжанэрэ дуней псом щытекIуа Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ абы и гъэсакIуэ Габрилян Геннадийрэ

2018-03-08

  •  Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменкэ цIэрыIуэм иджыблагъэ дыщэ медалыр къыщихьащ Великобританием щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым. Ар Марие и 38-нэ текIуэныгъэщ.
  •  
  • - Спортым къыщыпхь ехъулIэныгъэхэмкIэ, – жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм, – уэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIалэгъуалэм я мызакъуэу, зэрыщыту къэралым исхэри богъэгушхуэ икIи егугъуныгъэмрэ ерыщагъымрэ я щапхъэ богъэлъагъуэ. Хуабжьу си гуапэщ сызэрыфхуэзар. Фэ фощIэ республикэм исхэр сытым дежи фи телъхьэу зэрыщытыр. АдэкIэ Европэм и чемпионатыр, Олимп джэгухэр къытпэщытщ. КъызгуроIуэ абыхэм лэжьыгъэшхуэ япыщIауэ зэрыщытынур. Лэжьыгъэм и мызакъуэу, ар икIи жэуаплыныгъэ лъагэщ.
  • КIуэкIуэ Юрий Ласицкене (Кучинэ) Мариерэ абы и гъэсакIуэмрэ ехъуэхъуащ адэкIи ехъулIэныгъэщIэхэр къахьыну.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.