ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-03-08

 • Гъатхэпэм и 8, махуэку
 • ЦIыхубзхэм я дунейпсо махуэщ
 • Сирием и революцэм и махуэщ
 • Жьэжьейм и дунейпсо махуэщ
 • 1728 гъэм Москва щызэхэтащ Пётр ЕтIуанэр пащтыхь зэрыхъуам ехьэлIа дауэдапщэхэр.
 • 1914 гъэм «Работница» журналым и япэ номерыр къыдэкIащ.
 • 1923 гъэм «Адыгэ макъ» (Адыгэ Республикэ) газетым и япэ номерыр къыдэкIащ.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Сибэч Быхуэ къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик Унэрокъуэ Рае къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 13 – 14, жэщым градуси  5 щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 9, мэрем
 • 1918 гъэм нэгъуэщI къэралыдзэхэр Совет Урысейм къытеуащ.
 • Урысей дзэ къулыкъущIэ, контр-адмирал Черкасский Михаил къызэралъхурэ илъэси 136-рэ ирокъу.
 • ЩIым и япэ космонавт, Совет Союзым и ЛIыхъужь Гагарин Юрий къызэралъхурэ илъэс 84-рэ ирокъу.
 • Дунейм шахматхэмкIэ и чемпион Фишер Роберт Джеймс къызэралъхурэ илъэс 75-рэ ирокъу.
 • КъэфакIуэ, КъБР-м щIыхь зиIэ и артисткэ Къарэжь Людмилэ къыщалъхуа махуэщ.
 • СССР-ми Европэми стIолыщхьэ теннисымкIэ я чемпионкэ, КъБР-м физкультурэмрэ спортымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Батыр ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 • КъБР-м и Парламентым и УнафэщI Егоровэ Татьянэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 7 – 8, жэщым градуси 3 щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 10, щэбэт
 • Урысей Федерацэм и Архивхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Адыгэ Республикэм и Конституцэм и махуэщ
 • 1945 гъэм ЦIыхубзхэм я Дунейпсо Демократие Федерацэр (МДФЖ) къэунэхуащ.
 • КъБР-м щIыхь зиIэ и нартыхугъэкI, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Емышэ Хьэлий къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • «Адыгэ шхыныгъуэхэр» тхылъыр къыдэзыгъэкIа, лъэпкъ ерыскъыгъуэхэр гурыхьу зыгъэхьэзыр инженер-технолог Къубатий Борис и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Оперэ уэрэджыIакIуэ, КъБР-м и цIыхубэ артисткэ Бесчокъуэ Майе къыщалъхуа махуэщ.
 • Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и журналисткэ Сихъу Гуэщнагъуэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 5 – 6, жэщым 1 градус щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 11, тхьэмахуэ
 • УФ-м Наркотикхэм якIэлъыплъынымкIэ и IуэхущIапIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • Уней хъумакIуэ агентствэхэм я лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • 1991 гъэм КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым къищта унафэм ипкъ иткIэ «Ленин гъуэгу» газетым и цIэр «Адыгэ псалъэ» жиIэу зэрахъуэкIащ.
 • Физико-математикэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Уэщхъун МуIэед и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 9 – 10, жэщым градуси 2 щыхъунущ.
 • Гъатхэпэм и 12, блыщхьэ
 • Урысейм ЮстицэмкIэ и министерствэм и Уголовнэ-гъэзэщIакIуэ IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэщ
 • 1918 гъэм Совет правительствэм и унафэкIэ, Москва къэралым и къалащхьэ хъужащ. Гъатхэпэм и 11-м Правительствэр Петербург кърагъэIэпхъукIакIэт.
 • Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, профессор,   УФ-ми КъБР-ми щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ КIэрэф Къамболэт къызэралъхурэ илъэси 106-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 2 – 3, жэщым 1 градус щыхъунущ.