ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Юрий Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIэныгъэлIхэм я махуэшхуэмкIэ йохъуэхъу

2018-02-10

  • «Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэм и лъэныкъуэкIэ зэфIэкI иIэщ. Ди IэщIагъэлIхэм я зэфIэкIыр дэни къыщалъытэ, ахэр жыджэру хэтщ щIыналъэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа зи чэзу Iуэхухэр дэгъэкIыным», – щыжеIэ КъБР-м и Iэтащхьэм Инстаграмым ирилъхьа хъуэхъум.
  • КIуэкIуэ Юрий республикэм и щIэныгъэлIхэм псэемыблэжу зэрылажьэм, зыбгъэдэт IэнатIэм зэрыхуэпэжым папщIэ фIыщIэ яхуищIащ икIи ехъулIэныгъэ, ефIэкIуэныгъэ, текIуэныгъэщIэхэр яIэну ехъуэхъуащ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.