ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тырныауз комбинатым и пыдзахуэхэр щызэтрихьа щIыпIэр гъэкъэбзэжыныр «Къэрал къабзэлъабзэ» къэрал проект хэхам хагъэхьэ

2018-02-10

  • «Тырныауз комбинат» акционер зэгухьэныгъэ зэIухам и пыдзахуэхэр щызэтрихьа щIыпIэр гъэкъэбзэжынымкIэ лэжьыгъэхэр хагъэхьащ «2012 – 2020 гъэхэм Урысей Федерацэм дыкъэзыухъуреихь дунейр щыхъумэныр» къэрал программэм хиубыдэ «Къэрал къабзэлъабзэ» проект пэрытым.
  • Экспертхэм къызэралъытэмкIэ, кIэрыхубжьэрыхухэр щахъумэ щIыпIэм ит псыр къыщхьэ-щыурэ ирилъэсэхмэ, гузэвэгъуэм хэхуэнущ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и субъектхэм ящыщу цIыху мелуани 2,5-рэ щыпсэу щIыналъэу километр зэбгъузэнатIэ мин 35-м нэблагъэ. ХъумапIэм щызэтрихьа кIэрыхубжьэрыху тонн мелуан 25-м химическэ пкъыгъуэ зэмылIэужьыгъуэу 30 хэлъщ.
  • 2015 гъэм КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий жиIауэ щытащ мы Iуэхум икъукIэ мыхьэнэшхуэ зэри-Iэр икIи абы бгъэдыхьэпIэ гуэр къыхуэгъуэтын зэрыхуейр. Зыхуэфащэ лэжьыгъэхэр 2017 гъэ лъандэрэ ирагъэкIуэкI икIи абыхэм я япэ Iыхьэр зэфIагъэкIащ, етIуанэ Iыхьэр 2018 гъэм нагъэсыну я мурадщ.
  • Лэжьыгъэхэм трагъэкIуэдэн папщIэ федеральнэ бюджетым къыхэкIыу сом мелуан 18-м щIигъу къыхуаутIыпщын папщIэ ята заявкэр Урысейм ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэм къищтащ.
  •  
  • КъБР-м ЩIыуэпсым и хъугъуэфIыгъуэхэмрэ экологиемкIэ и министерствэ.