ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Ансамбль цIэрыIуэм адыгэхэр къыпоплъэ

2018-02-10

  • Хабзэ дахэ зэрыхъуауэ, Адыгэ Республикэм гъатхэпэм и 8-м махуэшхуэ концерт щрагъэкIуэкIынущ. АР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэмрэ цIыхубэ къафэхэмкIэ «Налмэс» къэрал академическэ ансамблымрэ абы япэу ирагъэблэгъащ цIыхубэ къафэхэмкIэ Моисеев Игорь и цIэр зезыхьэ къэрал академическэ ансамбль цIэрыIуэр. Абы игъэзэщIэнущ «Лъапэтет» адыгэ къафэр.
  •  
  • Концертым зрезыгъэхьэлIэнухэм я пащхьэм балет цIэрыIуэм щигъэзэщIэнущ «Гаучо» аргентинэ къафэр (Iэхъуэхэм ейр), «День на корабле» флот сюитэм щыщ пычыгъуэр, къалмыкъхэм я къафэр, нэгъуэщIхэри. Псом хуэмыдэу пшыхьым кърихьэлIэнухэм щIэщыгъуэ ящыхъуну къалъытэ «Лъапэтет» адыгэ къафэр.
  • Моисеев Игорь и цIэр зезыхьэ ансамблым и репертуарым «Лъапэтет» адыгэ къафэр илъэс и пэкIэ хагъэхьащ. Мы зэманым ирихьэлIэу гупым и программэм кавказ лъэпкъхэм я къафэу хэтыр а зыращ. Ар зыгъэувар «Налмэс» ансамблым и художественнэ унафэщI Хъуэжэ Аслъэнщ. Къыхэгъэщыпхъэщ, Урысейм и балетмейстерхэм ящыщу Моисеевым и цIэр зезыхьэ ансамбль пажэм дэлэжьэну зэкIэ зи кIэн къикIар абы зэризакъуэр.
  • - Гупыр дуней псом и къэфакIуэ нэхъыфIхэм ящыщщ. ФIым я фIыжхэр утыку иту плъагъуныр насыпышхуэщ икIи гур хэзыгъахъуэщ. Балетым и къэфакIуэхэм нэгъуэщI щIыпIэм зыкъыщагъэлъэгъуэну гъуэгу тету Мейкъуапэ къыщызэтеувыIэну аракъым, атIэ ди цIыхухэм я пащхьэм зыкъыщагъэлъэгъуэну къедгъэблэгъауэ аращ. – жеIэ Хъуэжэ Аслъэн.
  • «Лъапэтет» къафэм хъыджэбз 12 хэтщ. Ар плIалэ зи бгъуагъ фэIув зи щIыIумкIэ къытелъ пхъэ вакъэ лъагэм тету ягъэзащIэ икIи езы къэфакIуэхэр пхъэцIыч я щхьэ хуоуэж. Хъыджэбзхэр утыку зэритыну фэилъхьэгъуэхэр идащ Адыгейм и IэпщIэлъапщIэ Ал-бэрды Зарэ. Ахэр къытрищIыкIащ инджылыз зыплъыхьакIуэ Спенсер Эдмунд лъэпкъ фащэр зыщыгъ адыгэ пщащэр къыщигъэлъэгъуа гравюрэм.
  • Арщыдан  Дисэ.