ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Япэ куржы чемпион

2018-02-10

  • Куржым и премьер-министр Квирикашвили Георгий ехъуэхъуащ сумомкIэ Японием и императорым и кубокыр къэзыхьа илъэс 31-рэ зи ныбжь Тотиносин (и цIэ дыдэр Горгадзе Леванщ).
  •  
  • «Си гуапэу сохъуэхъу Левани Куржы псоми мы текIуэныгъэмкIэ. Леван япэ куржыщ икIи Европэм щыещанэ спортсменщ Императорым и кубокыр къэзыхьауэ», – итщ премьер-министрым и хъуэхъум.
  • Токио щыIэ ТАСС хъыбарегъащIэ IэнатIэм къызэритамкIэ, щэбэт кIуам Горгадзе Леван Императорым и кубокыр къихьащ. КIэух зэIущIэм хухаха зэманыр и кIэм нэмысу абы и хьэрхуэрэгъур хигъэщIащ. Зэхьэзэхуэм Тотиносин текIуэныгъэу 13 къыщихьащ, 1 къыщыхагъэщIащ. НэхъапэIуэкIэ Императорым и кубокыр къахьащ Болгарием щыщ Котоосюрэ (2008 гъэ), Эстонием икIа Барутэрэ (2012 гъэ).
  • ЗэрыцIыкIу лъандэрэ щхьэзакъуэ бэнэныгъэхэмкIэ зызыгъасэ Горгадзе илъэс 16-м иту дзюдомкIэ Европэм и чемпионатым щытекIуащ. Илъэс дэкIри щIалэгъуалэм я европэпсо      зэпеуэм пашэ щыхъуащ.
  • Куржы пелуанкIэ зэджэ сантиметри 192-рэ зи лъагагъ Горгадзе и хьэлъагъыр килограмми 170-рэ мэхъу. СумомкIэ зэпеуэм и дивизион нэхъыщхьэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм щэнейрэ етIуанэ увыпIэр щиубыдащ, иджы Императорым и кубокышхуэр зыIэригъэхьащ.
  • КЪЭХЪУН Бэч.