ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бжьыпэр зэдаIыгъ

2018-02-06

  • Ди республикэм футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатыр иухыным джэгугъуиплI къэнэжауэ аращ. Абы щыгъуэми зы Iуэхугъуи иджыри къэс зэхэкIакъым.
  •  
  • Зэхьэзэхуэм и дыщэ медалхэм щIэбэн командищри джэгугъуэ блэкIам текIуащ икIи бжьыпэр зэдаIыгъ. Къэнэжахэми абыхэм хэщIыныгъэ яIэну фIэщщIыгъуейщ. Апхуэдэу къэхъумэ, школакIуэхэм чемпионыгъэр яIэрыхьэнущ, зы джэгугъуэкIэ нэхъ мащIэ зэрырагъэкIуэкIар къэплъытэмэ. АрщхьэкIэ зэхьэзэхуэхэм я кIэуххэм узыпэмыплъа куэд къыщыхъу щыIэщ икIи псоми ухуэхьэзыру щытыпхъэщ. Къапщтэмэ, дызыхуэкIуэ джэгугъуэм «Автозапчасть»-р IущIэнущ иужьрей зэIущIитIым щытекIуэу зи Iуэхухэр езыгъэфIэкIуэжа республикэм и нэгъабэрей щIымахуэ чемпион Къэ-хъун и «Керт»-м, «Школ №31-ГорИС-179»-р пэщIэтын хуейщ мы зэхьэзэхуэм и гъуащхьауэ нэхъыфI ШащIэ Беслъэн зи пашэ «Спарта-Малка»-м. Абыхэм къарикIуэнур хуабжьу къэщIэгъуейщ.
  • Пасэу зэхьэзэхуэм хэкIыжа Налшык и «Звезда»-м етIуанэу гъусэ хуэхъунури зэкIэ наIуэкъым. ЗэкIэ апхуэдэ шынагъуэ къащхьэщытщ командэ зытхухым икIи кIэух зэIущIэхэр нэхъ зэщIэкъуауэ езыгъэкIуэкIхэм я насып къикIынуращ.
  • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Школ №31-ГорИС-179» (Налшык) – «Ансар» (Налшык) - 6:1, «Къулъкъужын-КъБКъУ» (Налшык) - «Спартак-Налшык-д» (Налшык) - 0:3, «Автозапчасть» (Бахъсэн) - «Астемыр» (Налшык) - 1:0, «Мурбек» (Налшык) – «Велес» (Къэрэгъэш) - 3:0, «Союз-Сэрмакъ» (Налшык) - «КъБКъМУ» (Налшык) – 5:1, «Шагъдий» (Зеикъуэ) - «Керт» (Къэхъун) - 2:3, «Спартак-Налшык-н» (Налшык) - «ЛогоВАЗ» (Бабугент) - 2:0.
  •  
  • Хьэтау Ислъам.