ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Спартак-Налшыкым» хухах мылъкур хуэдитIым нэблагъэкIэ ягъэмащIэ

2018-02-01

  • Гъатхэпэм щIэзыдзэжыну Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым 2017 – 2018 гъэхэм щекIуэкI зэхьэзэхуэм зыхуэзыгъэхьэзыр «Спартак-Налшыкым» зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэр иджыблагъэ иригъэкIуэкIащ.
  •  
  • ЩIышылэм и 25-м налшыкдэсхэм Сабий стадионым къыщрагъэблэгъащ Грознэ и «Ахъматым» и щIалэгъуалэ гупыр. ЗыкIэлъыплъыну кърашалIэхэм ящыщ куэд абы хэтащ икIи дэтхэнэми джэгугъуэ зэману сыхьэт ныкъуэ зырыз иратащ. ЗэIущIэр 3:0-у иухащ, «Спартак-Налшыкыр» текIуауэ.
  • МахуитI дэкIри, ди щIалэхэр Нартсанэ (Кисловодск) кIуащ. Абы и Олимп зыгъэсапIэм «Спартак-Налшыкыр» щыдэджэгуащ Урысей Федерацэм футболымкIэ и япэ дивизионым щекIуэкI зэхьэзэхуэм хэт Новгород Ищхъэрэ и «Олимпиец»-м.
  • ЗэIущIэм и епщIыкIуплIанэ дакъикъэм налшыкдэсхэм я гъуэм топыр къыдагъэкIащ, я хьэрхуэрэгъухэр пенальти къеуа иужькIэ. АдэкIэ лъэныкъуэхэр зэхуэфэщэ-ну зэпэщIэтащ.
  • Загъэпсэхуу къихьэжа иужькIэ «Олимпиец»-м нэхъ щIикъузащ. АрщхьэкIэ ди щIалэхэм хъарзынэу зыкъомрэ захъумэжащ.
  • Джэгум къыщIагъуа зэманращ нэхъ удэзыхьэх Iуэхугъуэхэр къыщыхъуар. Абы къриубыдэу лъэныкъуэхэр пенальти зырыз еуащ икIи кIэух бжыгъэр 2:1-м нагъэсащ. Арати, мы гъэм япэу налшыкдэсхэр зэныбжьэгъугъэ зэIущIэм къыщыхагъэщIащ.
  • «Спартак-Налшыкым» и зыгъэсэныгъэм адэкIи пищэнущ. Абы и кIэлъыплъакIуэ гупым и тхьэмадэ Берд Хьэзрэталий къызэрыджиIамкIэ, ди командэм мы гъэм хухаха мылъкур хуэдитIым нэблагъэкIэ ягъэмэщIащ. Нэгъабэ ар сом мелуан 50 хъууэ щытамэ, иджы сом мелуан 30-м нэс къехащ. Дауи, апхуэдэ щытыкIэм къыхэ-кIыу нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIа футболистхэр яутIыпщыжащ, ди лъахэгъухэм ящыщу щIэупщIэ зиIэхэри пэрыуэншэу командэ нэхъыфIхэм хагъэхьащ. Аращи, «Спартак-Налшыкыр» щIэрыщIэу зэхуашэсыж. ГурыфIыгъуэхэм ящыщщ къэралым и щIыпIэ куэдым щызэбгрыдза ди щIалэхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым щагъэсахэмрэ абы къызэрырашэлIэжыр.
  •  
  • Хьэтау  Ислъам.