ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

МэшбащIэ Исхьэкъ и романыщIэ

2018-01-30

  • Адыгэ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я цIыхубэ тхакIуэ, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат, Адыгейм и ТхакIуэхэм я зэгухьэныгъэм и тхьэмадэ, УФ-м и Жылагъуэ палатэм хэт МэшбащIэ Исхьэкъ нигъэблэгъащ и 22-нэ романыр тхыныр. Ар теухуащ илъэс 310-кIэ узэIэбэкIыжмэ, адыгэ хэкум исхэр зыхэхуа лIыгъэщIапIэм – Къэнжал зауэ фIэщыгъэм щIэту ди тхыдэм хыхьам. Романым щыщ пычыгъуэм фыкъыщеджэ мы къыдэкIыгъуэм и 3-нэ напэкIуэцIым.