ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

IэщIагъэхэр къыхах

2018-01-30

  • Республикэм и еджапIэ нэхъыщхьэхэу Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетымрэ КIуэкIуэ Валерий и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал мэкъумэш университетымрэ я лIыкIуэхэр иджыблагъэ щыIащ Бахъсэн районым икIи абы щахуэзащ щIыпIэм и курыт школхэр мы гъэм къэзыух щIалэгъуалэм. Зэхуэсым щытепсэлъыхьащ ныбжьыщIэхэм къыхахыну IэщIагъэхэм.
  •  
  • Зэхуэсым хэтащ Бахъсэн районым и администрацэм и Iэтащхьэм и япэ къуэдзэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Тохъутэмыщ Мухьэмэд, КъБКъУ-м гъэсэныгъэ лэжьыгъэмрэ социальнэ IуэхухэмкIэ и проректор Къумыкъу Iэуес, КъБКъМУ-м ветеринар-санитар экспертизэмкIэ и кафедрэм и доцент Махуэ Индирэ, университетхэм я щIэныгъэлIхэр, егъэджакIуэхэр, ныбжьыщIэхэм я адэ-анэхэр. ХьэщIэхэм мурад нэхъыщхьэу зыхуагъэувыжахэм ящыщт ныбжьыщIэхэр зыщIэхъуэпс IэщIагъэхэр къахутэу, абыхэм ящыщу я еджапIэ нэхъыщхьэхэм зыщыхурагъаджэхэм шэщIауэ ятепсэлъыхьыныр. А мурадыр зыIэрагъэхьэн папщIэ, абыхэм зэхуэсым щагъэлъэгъуащ студентхэр университетым зэрыщрагъаджэ щIыкIэхэм, абыхэм щыIэ спорт, творческэ секцэхэм, гупжьейхэм я лэжьэкIэхэм ятеухуа видео роликхэр. Апхуэдэу къызэхуэсахэр тепсэлъыхьащ университетхэм зэрыщIэтIысхьэ хабзэхэм, мардэхэм, IэщIагъэхэм елъытауэ ныбжьыщIэхэм экзаменхэмкIэ яIэн хуей балл бжыгъэхэм, нэгъуэщIхэми.
  • Къэрал университетхэм къикIа лIыкIуэхэр школакIуэхэм апхуэдэу яхутепсэлъыхьащ IэщIагъэ къыщыхахкIэ, гулъытэ зыхуэщIын хуей щхьэхуэныгъэхэм.
  • - Экономикэр, жылагъуэр мы зэманым нэхъыбэу зыхуей, зыхуэныкъуэ IэщIагъэхэращ фызыхуеджэн хуейр, – къыхагъэбелджылыкIащ IэщIагъэлIхэм. – Фегупсысын хуейщ иужькIэ лэжьыгъэ IэнатIэ къызэрывгъуэтынуми. ГъащIэ гъусэ фхуэхъуну IэщIагъэр тэмэму къыхэфхыфмэ, ныбжьыщIэхэ, зэвгъащIэ, ар насыпым щыщ Iы-    хьэщ.
  • НыбжьыщIэхэми абыхэм я адэ-анэхэми яIэ упщIэхэм жэуап щратащ зэхуэсым. ХьэщIэхэр школакIуэхэм ехъуэхъуащ къапэщылъ къэрал къэпщытэныгъэхэр ехъулIэныгъэкIэ зэфIахыну, адэкIэ яIэ мурадхэри зрагъэхъулIэну. 
  •  
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.