ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Союз-Сэрмакъым» пашэхэр ехъуэж

2018-01-30

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым бжьыпэр щызыIыгъым аргуэру зихъуэжащ. Иджы пашэныгъэр и закъуэу иубыдащ республикэм и гъэмахуэ чемпион Бахъсэн и «Автозапчасть»-м.
  •  
  • Тхьэмахуэ ипэкIэ зэхэта джэгугъуэм «Союз-Сэрмакъым» Налшык дэт школ №31-м и футболистхэр хигъащIэри, бжьыпэр яIэщIигъэкIащ. Мис аргуэру абы фIигъэкIуэда очкоитIым «Спартак-Налшыкым» и щIалэгъуалэ гупыр «Автозапчасть»-м къыкIэригъэхуащ. «Союз-Сэрмакъым» мыгъэрей зэхьэзэхуэм курыт зэфIэкI къыщигъэлъагъуэу арами, къызэрыщIэкIымкIэ, пашэхэр зэрыхуейм хуэдэу ехъуэж.
  • Бжьыпэр зыIыгъхэм гъунэгъу къахуэхъуащ «Спарта-Малка»-р. Абы и гъуащхьэхъумэхэр хуабжьу лъэрызехьэщ икIи зэхьэзэхуэр зэрыщIидзэрэ топищ къыдрагъэгъэкIауэ аращ. Пашэхэм я гъуэр хуэдитIкIэ нэхъыбэрэ хагъэщIащ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и мыгъэрей щIымахуэ чемпионатым джэгугъуэ блэкIам хьэлэмэт къыщыхъуащ. Турнир таблицэм еханэ увыпIэр щызыIыгъым къыщыщIэдзауэ иужь къитхэм ящыщу текIуэныгъэр зыIэрызыгъэхьэфар зы командэ закъуэщ. АрщхьэкIэ ар зыхузэфIэкIа Къэхъун и «Керт»-р иджыри «щыхупIэм» къыщхьэщыкIыпакъым.
  • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «Шагъдий» (Зеикъуэ) – «ЛогоВАЗ» (Бабугент) – 1:1, «Спарта-Малка» (Налшык) – «Астемыр» (Налшык) – 1:0, «Школ №31-ГорИС-179» (Налшык) – «Мурбек» (Налшык) – 1:0, «Велес» (Къэрэгъэш) – «КъБКъМУ» (Налшык) – 0:3, «Автозапчасть» (Бахъсэн) – «Спартак-Налшык-н» (Налшык) – 2:1, «Союз-Сэрмакъ» (Налшык) – «Спартак-Налшык-д» (Налшык) – 0:0, «Ансар» (Налшык) - «Керт» (Къэхъун) – 0:2.
  •  
  • Хьэтау  Ислъам.