ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей студентхэм я махуэм теухуа и хъуэхъу

2018-01-25

  • Махуэ гъуэзэджэмкIэ – Урысейм и студентхэм я махуэмкIэ – сынывохъуэхъу.
  • Студенту щытыну зэгуэр зи насыпым кърихьэкIа псоми гуапэу ягу къагъэкIыж нэхъ гъэщIэгъуэн дыдэу, ауэ жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъу щыта еджэгъуэ зэманыр. Щыстудент илъэсхэм цIыхум и IэщIагъэри адэкIэ иIэну ехъулIэныгъэхэм я лъабжьэхэри зэтоувэ. Фэ фи егугъуныгъэм, ерыщагъым куэдкIэ елъытауэ щытынущ ди къэралым ХХI лIэщIыгъуэм иIэну ефIэкIуэныгъэр.
  • Мы зэманым ди республикэм щызэтеуващ дэтхэнэми сыт и лъэныкъуэкIи зиужьынымкIэ, спортым хэтынымкIэ, жылагъуэ гъащIэм жыджэру хэлэжьыхьы-нымкIэ, IэнатIэкIэ дэкIуэтеинымкIэ Iэмал псори. Шэч къытесхьэркъым фэ лъагапIэшхуэхэм фызэрыхуэкIуэнум, еджэнми, лэжьыгъэми, гъащIэми фIыуэ фызэрыхэтынум.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и студент псоми узыншагъэ быдэ, насып, ефIэкIуэныгъэ фиIэну сынывохъуэхъу.