ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэку зауэшхуэм и ветеран, Шэджэм къалэм щIыхь зиIэ и цIыху КIасэ Исмэхьил илъэс 90 зэрырикъуар ягъэлъапIэ

2018-01-25

  • Юбилейм ирихьэлIэу Шэджэм и нэхъыжьхэм ящыщ зым Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимиррэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр абы иратыжащ Шэджэм     районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ – ЕгъэджэныгъэмкIэ управленэм и унафэщI Iэрыпщэ Жаннэрэ къалэ администрацэм и Iэтащхьэ Мэкъуауэ Леонидрэ.
  •  
  • КIасэ Исмэхьил и ныбжьыр илъэс 14-м иту арат нэмыцэ зэрыпхъуакIуэхэм абы и къуажэр щаубыдам. А зэманым щIалэ цIыкIур зэрыхузэфIэкIкIэ ядэIэпыкъуу щытащ республикэр зыхъума ди зауэлIхэм. Зауэ нэужьым ар хэтащ ди щIыналъэр зэфIэгъэувэжыным теухуа лэжьыгъэм. ИужькIэ комсомол нэхъ жыджэр-хэм ящыщу къекIуэкIащ, Шэджэм райисполкомым социальнэ лэжьыгъэмкIэ и къудамэм и унафэщIу щытащ. Апхуэдэу КIасэ Исмэхьил Шэджэм Езанэ поселкэм и Советым и исполкомым и тхьэмадэу илъэс зыбжанэкIэ екIуэкIащ икIи а жылагъуэр къалэу зэтеувэн папщIэ куэд зэфIигъэкIащ.
  •  
  • КIарэ  Элинэ.