ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗауэлI, тхакIуэ, журналист

2018-01-25

  • Налшык къалэ дэт «Печатный двор» тхылъ тедзапIэм къыщыдэкIащ «Борис Черемисин: воин, журналист, писатель» тхылъыр. Ар ирагъэхьэлIащ Черемисиныр къызэралъхурэ  илъэс 95-рэ зэрырикъум.
  •  
  • КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист, тхакIуэм ипхъу Черемисинэ Наталье игъэхьэзыра къыдэкIыгъуэм тхыгъэ зэмылIэужьыгъуэ куэд щы-зэхуэхьэсащ. Илъэс 29-кIэ «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редактор нэхъыщхьэу щыта Черемисин Борис теухуауэ щыIэ тхыгъэхэмрэ гукъэкIыжхэмрэ мащIэкъым.
  • Хэку зауэшхуэм жыджэру хэта, лагъымхэр къыщIэзых офицеру щыта Черемисиныр зауэ нэужьым ТАСС-м и корреспонденту Прагэ щыIащ, «Правда» газетым и корреспонденту Кавказ   Ищхъэрэм  щылэжьащ, 1959 гъэм и дыгъэгъазэ мазэм щыщIэдзауэ 1988 гъэм пенсэм кIуэху «Кабардино-Балкарская правда» газетым и унафэщIу щытащ.
  • «Прессэр парт кIэлъыплъыныгъэм ткIийуэ щыщIэта илъэсхэм абы хузэфIэкIащ республикэм щекIуэкI гъащIэм ифIри и Iейри къыщигъэлъагъуэу газетым и лэжьыгъэр зэтриублэн. Лей къызытехьэ цIыху къызэрыгуэкIым къыщхьэщы-жырт, зи къалэныр тэмэму зымыгъэзащIэ къулыкъущIэхэри утыку кърихьэрт. Ар щылэжьа зэманым «Кабардино-Балкарская правда» газетым и тиражыр инт. Апхуэдэ щIэупщIэ щIиIэр абы щыгъуэ къыдэкIыгъуэ нэхъ мащIэ щыIэу зэрыщытаракъым, атIэ республикэ газетым Iэзагъышхуэ ирахьэлIэу зэрагъэхьэзырырт. Черемисин Борис и лэжьакIуэхэм япиубыдырт газет жанрхэм я хабзэхэм темыкIыну, я гупсысэр шэщIауэ, гурыIуэгъуафIэу, зи гугъу ящI Iуэхум и пэжыпIэр къагъэлъэгъуэфу щытыну», – итхащ тхакIуэ икIи журналист Терехов Игорь.
  • Тхылъым ихуащ «Кабардино-Балкарская правда» газетым и редакцэм и лэжьа-        кIуэу щытахэм, политик цIэ-рыIуэхэм, республикэм и журналистхэм, тхакIуэхэм, Черемисинхэ  я унагъуэр фIыуэ зыцIыхуу щытахэм я  гукъэкIыж гъэщIэгъуэнхэр. Апхуэдэу абы къибгъуэтэнущ езы Борис и IэдакъэщIэкI тхыгъэхэр, ипхъу Наталье и гукъэкIыжхэр.
  •  
  • ЩхьэщэмыщI  Изэ.