ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Шэджэм аузым зыщаплъыхь

2018-01-25

  • Хамэ къэралхэм къикIа щIалэгъуалэ куэд щоджэ ди Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым и къудамэ зэмылIэужьыгъуэхэм. ЩIэныгъэ нэхъыщхьэ, IэщIагъэ зэрырагъэгъуэтым къыдэкIуэу, еджапIэ нэхъыщхьэм абыхэм папщIэ щIэх-щIэхыурэ къыщызэрагъэпэщ щIыналъэм ис лъэпкъхэм я щэнхабзэхэм, хабзэхэм, щIыпIэм и хъугъуэфIыгъуэхэм студентхэр щыгъуазэ хуэзыщI Iуэхугъуэхэр. КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, апхуэдэу а студентхэм иджыблагъэ зыщрагъэплъыхьащ Шэджэм аузым.
  •  
  • Нэгузыужьым хэта щIалэгъуалэм папщIэ урысыбзэ дерсхэм япэщIыкIэ щрагъэкIуэкIащ Шэджэм аузым щыщыIэ щIыуэпс хъугъуэфIыгъуэхэм ятеухуа псалъэмакъ. ИтIанэ студентхэр яшащ езы щIыпIэм икIи хуиту абы зыщрагъэплъыхьащ.
  • - Шэджэм аузыр ящыщщ ди республикэм и щIыпIэ нэхъ дахэхэм, – жеIэ хамэ къэралхэм щыщ студент гупхэм я гъусэу зыплъыхьакIуэ щыIа, кафедрэм и куратор Романовэ Татьянэ. – Псом хуэдэжкъым Шэджэм псыкъелъэхэм щIымахуэм яIэ теплъэ телъыджэр. Ди нэгу къыщIэува теплъэгъуэхэр фIэщ щIыгъуейт. Аддэ лъагэу къыщежьэ псы «Iэрамэхэр» и лъабжьэмкIэ щэхуу щыIущащэ псы ежэхым щхьэщытщ, пкъо пэлъытэу зэщIэщтхьауэ. Абыхэм ящыщ языныкъуэхэр захуэу йох, адрейхэм уи нэгу къыщIагъэхьэ жыг къудамэ баринэхэр е ткIууэ диижа шэху уэздыгъэ ткIуэпсхэр.
  •  Студентхэм хуабжьу ягу ирихьащ Шэджэм аузыр. Абыхэм сурэтхэр куэду зытрахащ. Шэч хэмылъу, ялъэгъуахэмрэ а сурэтхэмкIэ ахэр ядэгуэшэнущ хамэ щIыпIэхэм щыпсэу я Iыхьлыхэм, благъэхэм, ныбжьэгъухэм.
  •  
  • ЖЫЛАСЭ  Маритэ.