ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мэзкуу къыщыкIэлъоплъ

2018-01-25

  • Урысей Федерацэм футболымкIэ и премьер-лигэм хэт ди щIалэхэу Мырзэ Резуан, Щэуей Алихъан, Гордюшенкэ Астемыр, Къалмыкъ Амур сымэ мыгувэу гъусэ яхуэхъуфынущ Пащты Руслан. Мы махуэхэм абы къыщыкIэлъоплъ Мэзкуу и «Динамо»-м.
  •  
  • Пащты Руслан футболым зыщыхуигъэсари топ джэгуным щыщIидзари Налшыкщ. Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм къыщызэрагъэпэщауэ щыта «Мегафон-Кавказ» командэм щригъэжьащ, арщхьэкIэ мыгувэу Мэзкуу и «Динамо»-м и спорт школым, и ныбжьыр илъэс пщыкIухым иту, щIэтIысхьащ. Абы и щIалэгъуалэ гупым хэту 2009 – 2010 гъэхэм джэгуащ. КъыкIэлъыкIуэ илъэсым Новгород Ищхъэрэ и «Волга»-м и балигъхэм яхыхьащ. Урысей Федерацэм и кубокыр къэхьыным ипкъ иткIэ екIуэкI зэхьэзэхуэм фокIадэм и 21-м Мэзкуу и «Спартак»-р щыхэзыгъэщIахэм яхэтащ икIи зэIущIэ нэужь пенальтихэм ящыщ зыр я хьэрхуэрэгъухэм яхудигъэкIащ.
  • ИужькIэ Пащты Руслан щыджэгуащ Дзержинск и «Химик», Курск и «Авангард», Саратов и «Сокол» командэхэм. Нэгъабэ къигъэзэжри, «Спартак-Налшыкым» и щIыхьыр ихъумащ икIи гупым щынэхъыфIхэм ящыщащ.
  • Иджыблагъэ Пащтыр Мэзкуу иригъэблэгъэжащ «Динамо»-м и щIалэгъуалэ командэм щызыгъасэу щыта-уэ иджы балигъхэм я тренер нэхъыщхьэ хъуа Хохлов Дмитрий. Нэхъапэм зэрыдэлэжьам къыхэкIыу Руслан и зэфIэкIхэр абы хъарзынэу ещIэ икIи хуэфэщэну зыкъигъэлъагъуэмэ, къищтэну хьэзырщ.
  • Илъэс 25-рэ зи ныбжь Пащтым иджыпсту и къару илъыгъуэщ. Абы и зэфIэкIхэр зэрылъагэм щыхьэт техъуащ «Динамо»-м хэту Румынием и «Газ-Метан»-мрэ Литвам и «Стумбар»-мрэ иужьу щыдэджэгуа зэныбжьэгъугъэ зэIущIэхэр. Мэзкуудэсхэр япэм 1:0-у щытекIуащ, адрейм 0:0-у щызэбгъэдэкIыжащ. АрщхьэкIэ Руслан премьер-лигэм къащтэным теухуа унафэр куэд дыдэм елъытащ икIи хъыбарыфIхэм дыпэплъэнщ.
  • Хьэтау  Ислъам.