ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мурадхэмрэ хэкIыпIэхэмрэ

2018-01-20

  • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым иджыблагъэ къыщызэрагъэпэща зэIущIэм кърагъэблэгъащ  ди щIыналъэм  хыхьэ районхэм егъэджэныгъэмкIэ я IэнатIэхэм я  лIыкIуэхэр.  КъБКъУ-м и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Iэпщэ Аринэ хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, зэIущIэм  хэтащ  КъБКъУ-м и ректор  Алътуд Юрий, университетым гъэсэныгъэ лэжьыгъэмрэ социальнэ IуэхухэмкIэ и прорек-тор Къумыкъу Iэуес, егъэджэныгъэмкIэ и проректор Лесев Ва-   дим,  еджапIэ нэхъыщхьэм хыхьэ къудамэхэм я унафэщIхэр, нэгъуэщIхэри.
  •  
  • «СтIол хъурей» щIыкIэм тету екIуэкIа зэхуэсым щытепсэлъыхьащ КъБКъУ-мрэ  егъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ IэнатIэхэмрэ ныбжьыщIэхэм IэщIагъэ яхуэхъунур пасэу яубзыхуным  ехьэлIауэ  зэдалэжьын  хуей Iуэхугъуэхэм. Алътуд Юрий къыщыпсалъэм къыхигъэщащ 2017 гъэм КъБКъУ-м щекIуэкIа зэрыщIэтIысхьэ лъэхъэнэр къызэгъэпэща зэрыхъуамрэ абы кърикIуахэмрэ. Апхуэдэу ар къытеувыIащ  еджапIэ нэхъыщхьэм адэкIи зегъэужьынымкIэ  унафэщIхэм яIэ мурадхэмрэ ялъагъу хэкIыпIэхэмрэ.
  • - Си гуапэу вжызоIэ 2017 гъэм екIуэкIа  къэрал къэпщытэныгъэхэмкIэ (ЕГЭ) балл лъагэ къэзыхьауэ щыта  ныбжьыщIэхэм я  Iыхьэ плIанэр ди университетым и студент зэрыхъуар, – жиIащ Алътудым. -  Ар езыр-езыру къыдэхъулIа Iуэхугъуэкъым – абы хэлъщ щIыпIэ IэнатIэхэм я гуащIи зэфIэкIи. Абы папщIэ фIыщIэ ин фхузощI.
  • АдэкIэ Къумыкъу Iэуес  ректорым и псалъэм къыпищэу жиIащ мыгъэ-   рей зэрыщIэтIысхьэ лъэхъэнэри къызыхуэтыншэу егъэкIуэкIыным университетми егъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ IэнатIэхэм  я IэщIагъэлIхэми  я къарурэ зэфIэкIрэ ирахьэлIапхъэу къызэрилъытэр.
  • - Университетыр зыужьыныгъэм и гъуэгум  зэрытетым и щапхъэу къэсхьыну сыхуейщ  мы Iуэхугъуэхэр:  школ академие цIыкIум  щеджэ сабийхэм    я бжыгъэм хохъуэ, олимпиадэхэмрэ  нэгъуэщI зэпеуэ зэмылIэужьыгъуэхэмрэ хэт ныбжьыщIэхэм я бжыгъэри нэхъыбэ мэхъу, адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ нэхъ  шэщIауэ  дадолажьэ, – жиIащ Къумыкъум.
  • Проректорым къызэрыхигъэщамкIэ, дызытехьа илъэсыщIэм япэу лэжьыпхъэхэм ящыщщ школ  унафэщIхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ яхуэзэныр.  ЕгъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэми къыхалъхьащ зэдэлэжьэныгъэр егъэфIэкIуэнымкIэ я Iуэху еплъыкIэхэр. Апхуэдэу ахэр  тепсэлъыхьащ  егъэджакIуэхэм я Iэзагъым щIэчэ имыIэу хэгъэхъуэн, лэжьакIуэ нэхъыфIхэм я лъэр щIэзыгъэкIын Iуэхугъуэхэми адэкIи зегъэшэщIын  зэрыхуейм. 
  • ЗэIущIэм и кIэухыу Алътуд Юрий  фIыщIэ, щытхъу тхылъхэр яритащ егъэджэныгъэмкIэ щIыпIэ IэнатIэхэм я IэщIагъэлIхэу КъБКъУ-м  нэхъ жыджэру дэлэжьахэм.
  •  
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.