ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Спартак-Налшыкым» ди щIалэхэр тегъэщIапIэ ещI

2018-01-20

  • МазитIым нэблагъэкIэ загъэпсэхуауэ «Спартак-Налшыкым» и футболистхэр къызэхуэсыжащ. Республикэ дохутыр-физкультурэ диспансерым япэщIыкIэ абыхэм я узыншагъэр къыщапщытэнурэ, итIанэ зыгъэсэныгъэхэр ирагъэжьэнущ.
  •  
  • Зыгъэпсэхугъуэ зэманым къриубыдэу «Спартак-Налшыкым» зэхъуэкIыныгъэшхуэхэр къыщыхъуащ. Абы и тренер нэхъыщхьэ Трубицын Сергей къызэрыджиIамкIэ, дяпэкIэ тегъэщIапIэ ящIынур ди щIыпIэм къыщалъхуа икIи топ джэгуным зыщезыгъэса щIалэхэращ. Ар и щхьэусыгъуэу кIэлъыплъащ «Спартак-Налшыкым» и щIалэгъуалэ гупым щыщхэу, республикэм и щIымахуэ чемпионатым щыджэгухэу футболист 60-м нэблагъэм. Зыхагъэхьахэм я цIэхэр мыгувэу наIуэ хъунущ.
  • ЗэкIэ дызыщыгъуазэращи, Биджиев Хьэсэнбий тренер нэхъыщхьэу щыщытам адэ-мыдэкIэ бэджэнду къыщащтахэр яутIыпщыжащ. Къапщтэмэ, апхуэдэхэщ Магомадов Чингиз, Муслуев Идрис, Шахтиев Хъа-лид, Миронов Сергей, Михайленкэ Дмитрий, Абидинов Магомед сымэ. ЗэрызэгурыIуам тету ди командэм хэкIыжахэщ Алиев Русланрэ Ахриев Хьэсэнрэ.
  • Нэхъ къыдэхьэлъэкIахэм ящыщщ Пащты Русланрэ Гугуев Магомедрэ «Армавир»-м зэрыхыхьар. Фигу къэдгъэкIыжынщи, а командэр Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым ще-кIуэкI зэхьэзэхуэм щыпашэщ икIи япэ дивизионым хыхьэну ерыщу ху-щIокъу. Шэч хэлъкъым ди щIалэхэр абыкIэ щIэгъэкъуэн лъэщ армавирдэсхэм зэрахуэхъунум.
  • Биджиев Хьэсэнбий зи тренер нэхъыщхьэ Курск и «Авангард»-м хэту япэ дивизионым дяпэкIэ щыджэгунущ «Спартак-Налшыкым» и гъуащхьауэ нэхъыфI ЛIуп Ислъам. Ар гъусэ яхуэхъуащ а командэм нэхъапэм хыхьа ди лъахэгъухэу Гъурф Азэмэт, Щоджэн Марат, Болэ Руслан сымэ.
  • ТхьэмахуитI нэблагъэкIэ Налшык зыщагъэса иужькIэ, гъатхэпэм щIэзыдзэжыну етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм зыхуэгъэхьэзырыным «Спартак-Налшыкым» и футболистхэм Нартсанэ (Кисловодск) щыпащэнущ. 
  • Къаудыгъу  Заур.