ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зеикъуэ къуажэм щыпсэу Сыжажэ Ахьмэд УФ-м и Президентымрэ КъБР-м и Iэтащхьэмрэ къохъуэхъу

2018-01-18

  • Зеикъуэ щыщ Сыжажэ Ахьмэд илъэс 90 зэрырикъуам къыхэкIыу УФ-м и Президент Путин Владимиррэ КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ къыхуатха хъуэхъухэр тхьэмахуэ кIуам иритыжащ Бахъсэн муниципальнэ районым и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къанэмэт Рустам.
  •  
  • Сыжажэ Ахьмэд Тырныауз щыIэ шахтэхэм ящыщ зым илъэс 23-кIэ щылэжьащ. Пенсэм кIуа нэужь муслъымэныгъэм щIапIыкIа лIым езыр-езыру дин щIэныгъэ зригъэгъуэтащ, КъурIэным куууэ щыгъуазэ зищIащ икIи езыр щалъхуа къуажэм и ефэндыуэ илъэс тIощIым щIигъукIэ щытащ.
  • Сыжажэ Ахьмэд быних ипIащ, пхъурылъхуу-къуэрылъхуу 16, абыхэм къалъхужауэ 12 иIэщ. Къуажэдэсхэм пщIэшхуэ къыхуащI цIыху пэжу, лэжьакIуэ емызэшыжу зэрыщытым къыхэкIыу.
  • Хьэлэлу зэрылэжьам икIи щIэблэр гъэсэным жыджэру зэрыхэтым папщIэ Сыжажэ Ахьмэд къратауэ щытащ Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и ЩIыхь тхылъыр.
  •  
  • Бахъсэн районым и щIыналъэ администрацэм и пресс-IуэхущIапIэ.