ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэпкъыр зэрыпсэум и нэщэнэ нэхъыщхьэ

2018-01-18

  • Илъэс 20-м нэсауэ ди республикэм щызэхашэ «Си  бзэ – си псэ, си дуней» фестиваль-зэпеуэм и щIыпIэ Iыхьэр мы махуэхэр зэфIокI. Налшык егъэджэныгъэмкIэ и IэнатIэм и нэIэм щIэту ар щокIуэкI къалэм и курыт школхэм, сабий садхэм.
  •  
  • Япэу зэпеуэм къыхыхьащ къалащхьэм дэт «Лэгъупыкъу» пэщIэдзэ еджапIэр. Абы анэдэлъхубзэр щезыгъэджхэм ятащ дерс зэIухахэр, къыщызэрагъэпэщащ гъэлъэгъуэныгъэ хьэлэмэтхэр, классщIыб лэжьыгъэ купщIафIи щагъэлъэгъуащ.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, зэпеуэр «Адыгэ псалъэ» газетым 1999 гъэм къыхилъхьауэ щытащ. Iуэху дахэр даIыгъащ КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм, Дунейпсо Адыгэ Хасэм, Къэбэрдей Адыгэ Хасэм, «Адыгэ унэ», «Тхылъ» тыкуэнхэм, нэгъуэщІ къэрал ІуэхущІапІэхэм, жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм. Абы и къалэн нэхъыщхьэри егъэджэны-гъэ-гъэсэныгъэм къыхыхьэ IэмалыщIэхэм тету анэдэлъхубзэр егъэджынымкIэ бгъэдыхьэкIэщIэхэр къэгъэнэхуэ-нырщ, Iэзагъ ин яхэлъу ахэр зи лэжьыгъэм хэзыпщэф курыт школхэр, сабий IуэхущIапIэхэр, егъэджакIуэхэр, гъэсакIуэхэр гъэпэжэнырщ, абыхэм я зэфIэкIым псори щыгъэгъуэзэнырщ. Апхуэдэу (уеблэмэ ар мы зэманым къалэн псоми я щхьэщ) анэдэлъхубзэр хъумэнырщ, зи бзэм хуэфэщэн гулъытэ хуэзымыщI дэтхэнэри зыщIэгъэгупсысыжынырщ, къытщIэхъуэ щIэблэм адыгэбзэр яIурылъу, лъэпкъ тхыдэр, хабзэр ящIэу, екIуу зэрахьэу къэгъэтэджынырщ.
  • Фестивалым и щIыпIэ Iыхьэм кърикIуахэр наIуэ щащI, республикэ Iыхьэм и утыку ихьэну еджапIэхэмрэ егъэджакIуэ нэхъыфIхэмрэ щагъэбелджылы зэIущIэхэр къалэхэм, районхэм щекIуэкIынущ щIышылэм и 20 пщIондэ. Ди газетым тетынущ республикэпсо зэпеуэр зэрекIуэкIым теухуа тхыгъэхэр.
  • Къардэн  Маритэ.