ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэм и псэукIэмрэ и хабзэмрэ

2018-01-16

  • Иджыблагъэ адыгэбзэкIэ дунейм къытехьащ Закерие Зихьни (Баж Жэбагъы) и тхылъ, адыгэм и псэукIэмрэ и хабзэмрэ теухуауэ. Ар зэзыдзэкIар, Анкара и тхылъ тедзапIэхэм ящыщ зым къыщыдэзыгъэкIар (къыхэгъэщыпхъэщ зэрыетIуанэ къыдэкIыгъуэр, япэу 2016 гъэм Налшык дунейм къыщытехьауэ щытащ) Тыркум къыщалъхуа, абы къыщыхъуа, иджы Налшык къэIэпхъуэжауэ щыпсэу Абазэ Ибрэхьимщ.
  • Адыгэм и псэукIэмрэ и хабзэмрэ» зы фIэщыгъэ тхылъыр илъэсищэм нэблагъэкIэ тыркубзэкIэ «псэуащ». Абы ит тхыгъэхэр зэрыгъэщIэгъуэным и мызакъуэу, адыгэ мухьэжырхэм я щIэблэм щыщым      и Iэдакъэ къызэрыщIэкIам ар зэридзэкIыну Ибрэхьим зэрытригъэгушхуам шэч хэлъкъым.
  • Жылагъуэм и зыужьыкIэм, абы хабзэм хилъхьэм, хэкум лъэпкъым ехьэлIауэ иIэ мыхьэнэм, зэман-зэманкIэрэ Кавказым къэкIуа щIэныгъэлIхэм, къэхутакIуэхэм я псалъэхэм, нэгъуэщIхэми ехьэлIауэ Баж Жэбагъы иIэ гупсысэхэр шэщIауэ ди пащхьэ кърелъхьэ Ибрэхьим.
  • Унагъуэм илъын хуей зэхущытыкIэм, хьэгъуэлIыгъуэм ехьэлIа Iуэхухэм, хьэщIэм кIэлъызэрахьэ хабзэхэм, диным,  лIакъуэ зэхэтыкIэм, хэку зехьэкIэмрэ                         адыгэм и гъащIэм увыпIэ щхьэхуэ щызыубыд IэнатIэхэм, щыгъыным, Iэщэмрэ шы Iэпслъэпсхэмрэ, псэуалъэхэм, шхыныгъуэхэм, адыгэхэм я Iэнэ зехьэкIэм, лъэпкъ пшыналъэхэм, нэгъуэщIхэми Iыхьэ щхьэхуэхэр щыхухэхащ тхылъым. Дэтхэнэ зыми ехьэлIауэ тхакIуэр езыр зыщыгъуазэр, инджылызыбзэкIэ зекIуэлIхэм ятхахэмрэ нэхъыжьхэм яIуэтэжу зэхихахэмрэщ Баж Жэбагъы и тегъэщIапIэр. Апхуэдэуи лэжьыгъэм итщ цIыху щхьэхуэхэм я IэдакъэщIэкI тхыгъэхэр, усэхэр, хъыбархэр. Тхылъыр сурэт, теплъэгъуэ гъэщIэгъуэнхэмкIэ гъэщIэрэщIащ.
  • Къыхэгъэщыпхъэщ кIуэдыжауэ адыгэ хабзищ Абазэ Ибрэхьим тхылъым зэрыхигъэхьар. Тылей, уэсэпщ, хъыдан бгырыпхщIэпхэ – мыхэр зищIысыр итщ лэжьыгъэм и иужьрей напэкIуэцI зыбжанэм. Ди тхыгъэ кIэщIым ахэр щызэпкърытхы-  ну яужь дихьэнкъым, зыщIэну хуейхэм тхылъыр зыIэрагъэхьэныр нэхъ игъуэщ. АтIэми, нэгъуэщI гъэщIэгъуэн, узыщымыгъуазэ Iэджэ тхылъым къызэрибджыкIыфынум, щIэныгъэрылажьэхэм, этнологхэм, хабзэр зыфIэфI къэбэрдей тхылъеджэхэм ар зэрахуэщхьэпэнум шэч хэлъкъым.
  • ИСТЭПАН  Залинэ.