ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. Урысей печатым и махуэм и щIыхькIэ а IэнатIэм щылажьэхэм зэрехъуэхъур

2018-01-13

  •  Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
  • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэмкIэ – Урысей печатым и махуэмкIэ.
  • Иджырей дунейм хъыбарегъащIэ IэнатIэм и IуэхущIапIэхэм мыхьэнэшхуэ зиIэ къалэн щагъэзащIэ. Абыхэм щылажьэхэм я Iэзагъэм, пэжагъэмрэ зыми емылъытауэ я Iуэху еплъыкIэр къызэрагъэлъагъуэмрэ куэдкIэ елъытащ жылагъуэм щыIэ демократиемрэ щхьэхуитыныгъэмрэ.
  • Республикэ прессэм и лэжьакIуэхэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуащI Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ-политикэ, социально-экономикэ, щэнхабзэ гъащIэм. Фэ фубзыхуу жыпIэ хъунущ жылагъуэм иIэну Iуэху еплъыкIэр, къэхъукъащIэхэм зэреплъымрэ абыхэм зэрахущытымрэ, апхуэдэуи щIэгъэкъуэн фыхуохъу цIыхухэм яку мамырыгъэрэ зэгурыIуэныгъэрэ дэлъыным. ФIыщIэ фхузощI къэхъукъащIэхэм ятеухуа хъыбархэм я пэжыпIэр псынщIэу, зым и Iуэху еплъыкIэ хэхами темыгъэщIауэ, куууэ зэпкърыхауэ цIыхубэм зэралъэвгъэIэсым папщIэ.
  • Шэч къытесхьэркъым традзэ прессэр цIыхур зыхуэныкъуэу, лэжьыгъэфIым и щапхъэрэ пэжагърэ къэзыгъэлъагъуэу сыт щыгъуи къызэрынэжынум, журналистым и IэщIагъэми кIуэ пэтми нэхъ пщIэшхуэрэ лъытэныгъэрэ зэригъуэтынум.
  • ЕхъулIэныгъэ, узыншагъэ, насыпрэ зэIузэпэщыгъэрэ фиIэну сынывохъуэхъу.