ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъБР-м и Жылагъуэ палатэм социальнэ политикэмрэ узыншагъэр хъумэнымкIэ и комиссэм и тхьэмадэ Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд Хьэбас и къуэм и ныбжьыр илъэс 75-рэ ирокъу

2018-01-13

  • ПщIэ зыхуэтщI Мухьэмэд!
  • Уи ныбжьыр илъэс 75-рэ зэрырикъумкIэ дигуми ди псэми къабгъэдэкIыу дынохъуэхъу!
  • Уи Iэзагъэр, гъащIэ и пIалъэ пщIэуэ зэрыщытыр, уи пщэ къралъхьа Iуэхум жэуаплыныгъэ пылъу  узэрыбгъэдыхьэр мыхьэнэшхуэ зи-Iэ къалэн куэд зэфIэхынымкIэ сэбэп мэхъу.
  • Илъэс куэд хъуауэ КъБР-м Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ ЗэщIэузэда    Къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм я Советым и тхьэмадэу ущыткIэрэ, ерыщу икIи жыджэру, гугъуехь куэд къызэбнэкIыу, зауэмрэ лэжьыгъэмрэ и ветеранхэу, пенсионерхэу республикэм щыпсэухэм я гъащIэр егъэфIэкIуэнымкIэ пхузэфIэкI къэбгъанэркъым.
  • Узыпэрыт Iуэхур псэ хьэлэкIэ зэрепхьэкIым, уи къаруи уи гуащIи ущымысхьу абы зэрытебгъэкIуадэм папщIэ фIыщIэ пхудощI. Шэч къытетхьэркъым уи зэфIэкIыр, щIэныгъэр, Iэзагъэр, гумызагъэу лэжьыгъэр зэрепхьэкIыр Урысейми Къэбэрдей-Балъкъэрми я зыужьыныгъэмкIэ дяпэкIи щхьэпэ зэрыхъунум.
  • Узыншагъэ мыкIуэщI уиIэу, гукъыдэжымрэ дэрэжэгъуэмрэ ущымыщIэу иджыри илъэс куэдкIэ гъащIэм жыджэру ухэтыну дынохъуэхъу. Ныб-жьэгъу пэжхэр сытым дежи къыпкъуэту, уи благъэхэмрэ Iыхьлыхэмрэ я лъагъуныгъэм узыпэрыт Iуэхум ехъулIэныгъэщIэхэр щызыIэрыбгъэхьэ-нымкIэ къару къыпхалъхьэу Тхьэм уигъэпсэу!
  •  
  • КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэтхэр.