ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Путин Владимир зэрыдаIыгъым теухуа тхылъхэм Iэ щIрагъэдз

2018-01-11

  •  Урысейм и къалэ куэдым къыщызэIуахащ гъатхэпэм и 18-м екIуэкIыну хэхыныгъэхэм хэтын папщIэ Путин Владимир зэрыдаIыгъым теухуа тхылъхэм Iэ щыщIрагъэдз щIыпIэхэр.
  •  
  • Налшык къалэм апхуэдэ щIыпIэхэр къыщызэрагъэпэщащ сату комплексу щым. Мы лэжьыгъэр махуэ 20-кIэ екIуэкIынущ. Япэ махуэм нэрылъагъу хъуащ хэхакIуэхэм жыджэрагъ ин зэрахэлъыр.
  • Налшык и мызакъуэу, къэралым и Iэтащхьэу хахын папщIэ Путин Владимир зэрыдаIыгъым теухуа тхылъ-хэм Iэ щыщIрагъэдз щIыпIэхэр республикэм и район псоми къыщызэрагъэпэщащ. Гъатхэпэм екIуэкIыну хэхыныгъэм къекIуэлIэну икIи къэралым и къэкIуэнум папщIэ Iэ иIэтыну дэтхэнэ зы цIыхуми и къалэн лъапIэщ.
  • Президентым и къулыкъум хахын папщIэ зыкъэзыгъэлъэгъуэжа дэтхэнэ зыми ар зэрыдаIыгъым теухуауэ цIыху мин 300 нэхърэ мынэхъ мащIэм Iэ зыщIадза тхылъхэр зэхуихьэсын хуейщ. ХэхакIуэхэм я жэрдэмщIакIуэ гупым цIыху 600-м щIигъу хыхьащ икIи абыхэм Путин Владимир и кандидатурэр зэрыдаIыгъым теухуауэ дыгъэгъазэм и 26-м Iэ яIэтащ. КъыкIэлъыкIуэ махуэм, дыгъэгъазэм и 27-м, Путин Владимир зыхуэфащэ документхэр иритащ УФ-м и ХэхакIуэ комиссэ нэхъыщхьэм.