ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЩIымахуэ зыгъэпсэхугъуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым турист мин 57-м щIигъу щыIащ

2018-01-11

  • Илъэсым и пэщIэдзэм хиубыдэ зыгъэпсэхугъуэ махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къэкIуа турист-хэм я бжыгъэр мин 57-м щIегъу. Нэхъыбэу абыхэм зыщагъэпсэхуар Iуащхьэмахуэ лъапэрщ. Абы и курортхэм я нэгу зыщрагъэужьащ цIыху мин 48-м (нэгъабэ елъытауэ проценти 114-м). «Iуащхьэмахуэ курорт» акционер зэгухьэныгъэм и кIапсэ гъуэгухэр къагъэсэбэпащ цIыху мин 21,7-м.
  •  
  • Турист куэд апхуэдэу щыIащ Шэджэм псыкъелъэхэм, Аушыджэр и псы хущхъуэхэм, Гуэл ЩхъуантIэхэм, республикэм и тхыдэ-архитектурэ комплексхэм.
  • Урысейпсо онлайн-IэIэтым кърикIуахэм япкъ иткIэ «Iуащхьэмахуэ» турист-рекреацэ комплексым «Спорт индустрием и пашэхэр» саугъэтым «Урысейм и бгы-лыжэ курорт нэхъыфI» номинацэмкIэ япэ увыпIэр къихьащ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
  • я пресс-IуэхущIапIэ.