ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Апэнэс Астемыр зыхэт «CoffetimeBand» уэрэджыIакIуэ гупым и вагъуэщIэ

2018-01-11

  • «Звезда» телеканалым щIышылэм и 5 – 8-хэм ещанэу щекIуэкIа «Новая звезда» зэпеуэм пашэ щыхъуащ Адыгэ Республикэм щIыхь зиIэ и артист, уэрэджыIа-кIуэ, къэфакIуэ, театрымрэ киномрэ я артист Апэнэс Астемыр зыхэт «CoffetimeBand» А-капеллэ гупыр.
  •  
  • Ди хэкуэгъу Апэнэс Астемыррэ «CoffetimeBand» А-капеллэ гупым щыщхэу Бэрбэч Аскэр, Миронов Александр, Вандер Людмилэ, Лебедев Филипп сымэ Адыгэ Республикэм и цIэкIэ зэпеуэм зыкъыщагъэлъэгъуащ. Абыхэм ягъэзэщIащ «Бэдынокъуэ», «Адыгэ нысэ» уэрэдхэр. Кавказым, Урысейм исхэм къадэкIуэу, абыхэм Iэ хуаIэтащ дуней псом щыпсэу ди лъэпкъэгъухэми нэгъуэщI лъэпкъхэм щыщхэ-ми. Къыхэгъэщыпхъэщ, телевизореплъхэм зы номерымкIэ 20-рэ Iэ яIэтыну Iэмал зэраIар. Абы къыхэкIа ахъшэр трагъэкIуэдэнущ сабий сымаджэхэм.
  • КъэпщытакIуэхэм яхэтащ «Пщэдджыжь вагъуэ» нэтыныр езыгъэкIуэкIыу щыта Николаев Юрий, уэрэджыIакIуэ цIэрыIуэхэу Цой Анитэ, Зарэ сымэ. Абыхэм къыхагъэщащ гупыр щIэщыгъуэу, гъэщIэгъуэну утыку зэритар, псом хуэмыдэу Апэнэс Астемыр и макъыр ягу зэрыдыхьар.
  • - Зэгуэр «Пщэдджыжь вагъуэ» зэпеуэм щытекIуауэ щыта» Апэнэс Астемыр мыпхуэдэ гуп дахэм и гъусэу иджыри утыку иту сызэрырихьэлIар, абы и зэфIэкIым зэрызригъэужьыр, ехъулIэныгъэфIхэр зэрызыIэригъэхьэр гуапэщ, – жиIащ Николаев Юрий.
  • Телевизореплъхэм я IэIэтхэм кърикIуахэр зэхалъхьэжа нэужь, зэпеуэм пашэ щыхъуахэр хэIущIыIу ищIыну пщэрылъ щащIащ «Красная звезда» медиа-холдингым и президент Пиманов Алексей. Япэ увыпIэр къихьащ фIым я фIыжу къалъыта «CoffetimeBand» А-капеллэ гупым. ЕтIуанэ хъуащ Осетие Ищхъэрэм и цIэкIэ зыкъэзыгъэлъэгъуа Томаев Тимур. Къыхэгъэщыпхъэщ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIэкIэ а зэпеуэм уэрэджыIакIуэ Муртаевэ Анисэ зэрыхэтар. Зэпеуэм пашэ щыхъуахэм ехъуэхъуащ икIи игъэлъэпIащ УФ-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр Шойгу Сергей.
  •  
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.