ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мамырыгъэр, зэгурыIуэр зэлъытахэр

2018-01-11

 • Урысей  Федерацэмрэ Америкэм  и  Штат Зэгуэтхэмрэ 
 • кризисым  я  зэхущытыкIэр зэрефIэкIуэн  Iэмал  къалъыхъуэн  хуейщ
 • Урысей-американ зэхущытыкIэхэм дуней псор кIэлъоплъ. 2017 гъэм епхауэ Мэзкуурэ Вашингтонрэ гугъэшхуэхэр яIат – Унэ хужьым и Iэтащхьэ хъуат Урысеймрэ Путин Владимиррэ езэгъыну жиIэу зыбжанэрэ зи псалъэ къыхэзыгъэща Трамп Дональд. АрщхьэкIэ американ лIыщхьэм и псалъэхэмрэ Мэзкуур зэпсэлъэныгъэхэм  зэрыхуэхьэзырымрэ зэтехуакъым. США-м езым щекIуэкI политикэ зэныкъуэкъум Iэмал къаритакъым Iуэху пыухыкIам хуэкIуэну. Уеблэмэ, зэхущытыкIэхэр нэхъыкIэж хъуауэ жыпIэ хъунущ Обамэ Барак и тетыгъуэм щыIам нэхърэ.
 •  
 • Прокурор Мюллер Роберт я пашэу нэгъабэ Америкэм щызэрызе- хьащ США-м и президент хэхыныгъэхэм Урысейр хэлIыфIыхьауэ жызыIахэр. Иджыри къыздэсым американ политикхэр жэуапым ирашалIэ, жыджэру къалъыхъуэ «урысей лъагъуэр», арщхьэкIэ «Мэз-куу и Iэр» къахуэубыдыр-къым.
 • Абы къыхэкIыу илъэс блэкIам и кум къэрали-тIым я зэхуакум дипломат зэпэщIэувэныгъэ къыдэхъуащ. УФ-м щабзыщIыртэкъым Обамэ и текIыгъуэм ирихьэлIэу Урысейм хуэгъэза дипломат санкцэхэр Трамп Дональд Iуихыжыну зэрыщыгугъыр, абы щхьэкIэ хуэфэщэн жэуап ирамытыжу куэд-        рэ зашыIащ. АрщхьэкIэ      США-м и президентым псори зэрыщытам хуэдэу къигъэнащ. Путин Владимир унафэ ищIащ Урысейм щыIэ американ дипломатхэм я бжыгъэр хуэдитIым щIигъукIэ игъэмэщIэну. Абы къыкIэлъыкIуащ Урысей Федерацэм США-м щиIэ и диломат IуэхущIапIэр яубыдыныр, Сан-Францискэ дэт къэрал консульствэмрэ Вашингтон щыIэ сату IуэхущIапIэмрэ зэхуащIыжыныр.
 • Илъэсым и кIэм ирихьэлIэу Вашингтон ебгъэрыкIуэн щIидзащ урысей хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм. НэгъуэщI къэралхэм я тIасхъэщIэххэу къалъытащ «Russia Today»-мрэ «Sputnik»-мрэ США-м щаIэ къудамэхэр. Мэзкуу куэд-рэ жэуапым пигъэплъакъым, американ лэжьэгъухэм къащта унафэм хуэдэ дыдэ къыщащтащ США-м и хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм яхуэгъэзауэ икIи Урысейм и къэрал кIуэцI Iуэхухэм нэгъуэщIхэр къыхэIэбэным ебэнын комис-сэ щхьэхуэ къызэрагъэпэщащ.
 • «Ди жагъуэ зэрыхъущи, нэгъуэщI къэралхэм щыIэ ди лэжьэгъухэм мыпхуэдэ Iэмалым драхулIащ. Гъатхэм ирихьэлIэу наIуэ хъуащ Урысейм къызэрытрикъузэн Iэмалхэр Вашингтон къызэригъэсэбэпыр. Санкцэхэр, «Голос Америки»-мрэ «Радио Свобода»-мрэ я лэжьыгъэхэр абыхэм щыхьэт тохъуэ» – жиIащ ФедерацэмкIэ Советым къэрал щхьэхуи-тыныгъэр хъумэнымрэ къэрал кIуэцI Iуэхухэм къыхэмыгъэIэбэнымкIэ и комиссэм и унафэщI Климов Андрей.
 • Сенаторым и псалъэхэм къызэрыхэщамкIэ, США-м къызэщIигъэхъеену хэтащ цIыху мыарэзыныгъэр.
 • «Илъэс блэкIам къриубыдэу дэ къыхэдгъэщащ ди къэрал кIуэцI Iуэхум къызэрыхэIэбэ унэтIыныгъипщI. Дэ къыщIэдгъэщащ Урысейм зэран хуэхъу программэхэр зэрыкIуэцIрагъэкIыным и мызакъуэу, абыхэм я къежьапIэу, зезыгъакIуэу щыт гуп зэщIэгъэуIуахэр зэрыщыIэр», – дыщIигъужащ Климовым.
 • Апхуэдэу щыт пэтми, къалащхьитIым къыщоIу дунейпсо IуэхугъуэхэмкIэ зэдэлэжьэну, шынагъуэ къыздикIым зэкъуэту ебэныну зэрыхуейм теухуа псалъэхэр. Урысеймрэ США-мрэ я зэхущытыкIэфIыр – дуней псор зэпIэзэрытыным и лъабжьэщ. 
 • США-м щыIэ дзэ-политикэ центрхэм ящыщ зым  и унафэщI Вайц Ричард къызэрыхигъэщамкIэ, Трамп Дональд, нэхъапэми хуэдэу, Урысейм хуиIэ зэпыщIэныгъэхэр иригъэфIэкIуэну хуейщ икIи сытым дежи жеIэ лъэныкъуитIым я зэпэщIэтыныгъэм и зэранкIэ зэхущытыкIэхэр зэрекIакIуэр. 
 • ЩIэныгъэлIым зэрыжиIэмкIэ, 2018 гъэм мыхьэнэшхуэ иIэнущ США-м и лIыкIуэу Урысейм щыIэ  Хантсман Джон хузэфIэкIынум. Иджыпсту наIуэщ американ дипломат IэнатIэм и унафэщIыр Мэзкуу дэлэжьэну зэрыхущIэкъур, арщхьэкIэ абы и хуитыныгъэхэри гъунапкъэхэм итщ.
 • «2018 гъэм дэ къэтлъэгъуфынущ Сирием, Корее Ищхъэрэм, нэгъуэщIхэм ехьэлIа тхузэфIэкIынур ауэ нэхъыщхьэу къэнэнур Украинэрщ. Ар мамыр хъужмэ, Урысейм къыпаубыдхэм я нэхъыбэр Iуахыжыфынущ, зэпыщIэныгъэхэри ефIэкIуэнущ. 2018 гъэм и къалэн нэхъыщхьэу щытын хуейр Украинэр зэпIэзэрыт щIынырщ», – къелъытэ Вайц Ричард.
 • Вашингтони Мэзкуу 2018 гъэм щыIэну лIыкIуэхэр нэгъуэщIщ – Антонов Анатолийрэ Хантсман Джонрэщ. ЩытыкIэр зэрефIэкIуэнум хущIэкъуну тIуми         я мурадщ. Мыпхуэдэ зэпIэщIэувэныгъэхэм деж пэжу яча зы лъэбакъуэм лъагъуэ пэжыр хишыфынкIэ хъунущ.
 •  
 • Забродин  Алексей,
 • Асатрян  Георгий.
 • ТАСС хъыбарегъащIэ IэнатIэ