ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Корейхэр зэгурыIуэжыну?

2018-01-11

 • Илъэс зыбжанэ щIауэ къэмыхъуауэ, мы махуэхэм зэпсэлъэныгъэхэр ирагъэкIуэкI Корее Ищхъэрэмрэ Корее Ипщэмрэ. Лъэныкъуэхэр щогугъ абы ехъулIэныгъэ къыпэкIуэну икIи къэралитIым я зэхущытыкIэр иригъэфIэкIуэну.
 •  
 • Корейхэм я лIыкIуэхэр щызэхуэсащ гъунапкъэм пэмыжыжьэ Пхамнмундж щIыпIэм. 2015 гъэм и дыгъэгъазэ лъандэрэ  ар къэралитIым я лIыкIуэхэм я япэ зэпсэлъэныгъэщ. ЗэрыхуагъэфащэмкIэ, ахэр къытеувыIэнущ лъэныкъуитIым я зэпыщIэныгъэхэр зэрырагъэфIэкIуэнум, Корее Ищхъэрэм и спортсменхэр 2018 гъэм Пхенчхан щекIуэкIыну щIымахуэ Олимп джэгухэм зэрыхэтынум епха Iуэхухэм.
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, щIышылэм и япэ махуэхэм КНДР-м и Iэтащхьэ Ким Чен Ын унафэ ищIащ Корее Ищхъэрэмрэ Корее Ипщэм-рэ я зэпыщIэныгъэхэр зэтрагъэувэжыну. КъищынэмыщIауэ, Корейхэм я Iуэхухэр зезыгъакIуэ управленэм и унафэщIым къыхигъэщащ и спортсменхэр Олимп джэгухэм хэтыну Ким Чен Ын жэрдэм зэрищIар Корее Ипщэм зэрыдиIыгъам папщIэ фIыщIэ зэрыхуищIыр.
 • Олимпиадэм и къалащхьэр здэщыIэ Канвондо щIыпIэм и администрацэм щыжаIащ Корее Ищхъэрэм и гупыр Джэгухэм хэтыну унафэ ящIмэ, ахэр къызэрыкIуэну круиз кхъухь яхуигъэкIуэну.
 • Олимп джэгухэм хэтын папщIэ         КНДР-м и спортсменхэм зрагъэтхыну къыхуагъэува пIалъэр Дунейпсо Олимп Комитетым (МОК) игъэIэпхъуащ, иужьрей Iуэхугъуэхэм трищIыхьри.
 • «Ди гуапэщ къэралитIым я правительствэхэм я лIыкIуэхэр зэрызэпсалъэр. КНДР-м и атлетхэр Олимпиадэм зэрыхэтынум и гугъу пщIымэ, куэд щIауэ абыхэм допсалъэ. Зэрызрагъэтхыну пIалъэр дгъэIэпхъуащ спортсменхэм дадэIэпыкъун папщIэ», жиIащ МОК-м и лэжьакIуэм.
 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, Олимп джэгухэр мазаем и 9 – 25-хэм екIуэкIынущ.
 • ЩIышылэм и 7-м КНДР-м и Iэтащхьэ Ким Чен Ын пщэрылъ ящищIащ Корее Ипщэм зэпыщIэныгъэ хуаIэ хъужын папщIэ зыхуеину псомкIи къызэрагъэпэщыну икIи къыхуриджащ блэкIар къамытIэщIыжыну.
 •  
 • Накэ  Ксение.
 • «ХъыбарыщIэхэр» РИА