ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мысырыр къызэIуахыж

2018-01-11

  • Путин Владимир хуит ищIащ Урысеймрэ Египетымрэ (Мысырымрэ)  я хьэуа зэпыщIэныгъэр зэтраублэжыну. Абы теухуа зэхъуэкIыныгъэхэр халъхьащ «УФ-м и           лъэпкъ шынагъуэншагъэмрэ цIыхухэр щIэпхъаджагъэхэм щыхъумэнымрэ къызэгъэпэщыным ехьэлIа Iэмал щхьэхуэхэм» теухуа указым.
  •  
  • Фигу къэдгъэкIыжын-щи, Мысырым хуиIэ хьэуа зэпыщIэныгъэр ди къэралым къызэтригъэувыIауэ щытащ 2015 гъэм  и щэкIуэгъуэм урысей кхъухьлъатэм къыщыхъуа терактым иужькIэ. Синайм и уэгум къыщыуащ египет кхъухьлъатэтедзапIэм щыщIалъхьа къэзыгъауэ Iэмэпсымэр. КъэхъукъащIэм и зэранкIэ, кхъухьлъатэм иса цIыху 224-р хэкIуэдащ. Мысырым хуаIэ хьэуа зэпыщIэныгъэр зэпагъэун ипэ къихуэу, илъэс къэс абы зыщагъэпсэхурт ди къэралым щыщ цIыху мелуани 3-м, ар хьэрып къэралым кIуэ туристхэм я процент 70 хъурт.
  • Мысырым хуиIэ хьэуа зэпыщIэныгъэр зэтриублэжыным Урысейр зэрыхуэхьэзырыр 2017 гъэм  и дыгъэгъазэм Путин Владимир жиIащ Египетым               и президент Абдель Фат-тах ас-Сиси щыхуэзам щыгъуэ. ТранспортымкIэ министр Соколов Максим зэрыхуигъэфащэмкIэ, япэ кхъухьлъатэхэр лъэтэнущ мазаем: «Сысакъыу хуэзгъэфэщэнщи, ар къыщыхъунур мазаем и пэхэрщ». ЗэкIэ зи гугъу ящIыр Каирым хуаIэ хьэуа зэпыщIэныгъэр зэтеублэжынырщ. Курорт къалэхэу Хургадэрэ Шарм-эль-Шейхрэ хьэуа шынагъуэншагъэм ехьэлIа къэпщытэныгъэхэм кIуэцIрыкIакъым.
  • Соколовым къыхигъэщащ, зэпыщIэныгъэхэр зэтеублэжыным и унафэ къащта нэужькIэ, урысей авиакомпаниехэм загъэхьэзырын папщIэ мазэм нэблагъэ зэрыхуейр.
  •  
  • Агамаловэ  Анастасие.
  • «Российская газета»