ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Акъыл жан зиIэхэр

2018-01-11

  • Бэрбэч ХьэтIутIэ и цIэр зезыхьэ Къэбэрдей-Балъкъэр къэрал университетым щIышылэм и  9-м щрагъэжьащ «Гупсысэ нэхъыщхьэмрэ абы  кърикIуэмрэ» зэхуэсыр. Къыхэгъэщыпхъэщ мыпхуэдэ зэхыхьэхэр езы-гъэкIуэкIыр КъБКъУ-р фIы дыдэу къэзыухахэр, апхуэдэуи задачэ гугъухэм тыншу пэлъэщ, акъыл жан зиIэ студентхэрауэ зэрыщытыр, икIи абыхэм махуитIым къриубыдэу ягъэлъэгъуэн хуейщ гупсысэщIэхэр, гъащIэм хапща зэрыхъунур.
  •  
  • Зэпеуэм хэтащ зыхуагъэувыжа къалэнхэр бгъэдыхьэкIэщIэхэр къыхуагъуэтурэ, зыгъэзэщIэну зи мурад студентхэр. Абыхэм я щапхъэщ вэб-платформэ, сервисыщIэ, интернет робот щIынхэр, серверым илъхэм яубыд щIыпIэр (память) нэхъ мащIэ щIыныр, нэгъуэщI куэди.
  • ЗэIущIэр къызэзыгъэпэща илъэс 13-кIэ Инджылызым щыпсэуа, КъБКъУ-м экономикэмкIэ и факультетыр къэзыуха Тхьэмадокъуэ Дианэ студентхэм ядэгуэшащ и гъэунэхуныгъэхэмкIэ. Ар тепсэлъыхьащ щылэжьа фирмэхэм, абыхэм щызригъэгъуэта щIэныгъэм, иужькIэ езым технологиехэм япкъ иткIэ къызэригъэпэща стартапым, и Iуэхур ежьа зэрыхъуам, лэжьэгъу къызэригъуэтам, нэгъуэщIхэми.
  • Зэпеуэм хэт гупхэм я проектхэр утыку кърахьэкIэрэ къагъэлъэгъуэн хуейт ахэр дэнэ икIи дапхуэдэу къыщыбгъэсэбэп хъунуми, абыхэм узэрырилэжьэну щIыкIэри, щIэуэ хэлъыр, Iуэхур е гупсысэр дауэ утыку ипхьа, бгъэкIуэта зэрыхъунури, нэгъуэщIхэри.
  • Проект нэхъыфIыр къэзыпщытэн хуей гупым хэтт «BuonaFortuna»-м и унафэщI Быхъурэ Юрий, СХПК-м и унафэщI Бердюжэ Владимир, Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и лэжьакIуэ Мысачэ Валерэ, «ITV» компанием и унафэщI КIуэкIуэ Хьэзрэт, «АЗА-К»-м и унафэщI Нало Заур, ракетэ-хьэрш корпорацэ зэгухьэныгъэм и унэтIыныгъэм и унафэщI Тхьэмадокъуэ Иннэ сымэ.
  • Презентацэхэр гъэлъэгъуэн яухмэ, къэпщытакIуэхэм я къалэнщ проект нэхъыфIыр къыхахыу ягъэлъэпIэну.
  • ХЬЭРЭДУРЭ  Аллэ.