ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КъызэрымыкIуэ щытыкIэм хуэхьэзырщ

2018-01-11

  • Гидрометцентрым хъыбар къызэрыдигъэщIамкIэ, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм и гъуэгухэм дызыхуэкIуэ махуэхэм щытыкIэр щызэIыхьэнущ: жьышхуэ къыщепщэнущ, уэсрэ уэшхрэ зэщIэту къыщехынущ, щтырыгъу къыщыхъунущ.
  •  
  • Гъуэгу хозяйствэхэм я IэщIагъэлIхэм яхузэфIэкI псори ялэжь федеральнэ мыхьэнэ зиIэ автомобиль зекIуапIэхэм шынагъуэншагъэр къыщызэгъэпэщыным хуэгъэзауэ. Дунейм и щытыкIэр къызэрызэIыхьам къыздишэ зэкIэлъымыкIуагъэхэр гъэмэщIэным мы зэманым хузэщIагъэуIуащ, псори зэхэту техникэ зэмылIэужьыгъуэу 326-рэ. Абыхэм ящыщу 157-р къалэн зыбжанэ зыгъэзащIэщ, 35-р автогрейдерщ, 1-р пыщIапIэ зиIэщ, 64-р экскаваторрэ погрузчикрэщ, 10-р бульдозерщ, 28-р уэсыр зэщIэзыкъуэ, шэрхъышхуэхэр зыщIэт тракторщ, 5-р роторкIэ лажьэ уэсытхъущ, 26-р къинэмыщI техникэщ.
  • «Росавтодор»-м и IэщIагъэлIхэм мы махуэхэм машинэзехуэхэр тегъэчыныхьауэ къыхураджэ гъуэгум щызекIуэ хабзэхэр къызэпамыудыну, нэхъ хуэму къажыхьыну, щыщтырыгъухэм деж сакъыну, зым и «шыкIэм» адрейр жьэхимыхьэн щхьэкIэ, зэпэIэщIэ зызэхуащIыну.
  • «Кавказ» гъуэгу хозяйствэм и федеральнэ кIэзонэ управленэм (ФКУ) и центрым деж щыIэ диспетчерым и телефоныр, 8(879)333-11-59, жэщ-махуэ имыIэу, сыт хуэдэ зэманми мэлажьэ. «Росавтодор»-м и лэжьакIуэхэм абыкIэ зыпащIэ хъунущ къызэрымыкIуэ щытыкIэ ихуахэми, гъуэгум и «шыфэлIыфэр» зыхуэдэр зэхэзыгъэкIыну хуейхэми.
  • Мы зэманым «Кавказ» гъуэгу хозяйствэм (ФКУ) и нэIэ щIэтщ федеральнэ мыхьэнэ зиIэ автомобиль зекIуапIэу километр 1850-м нэблагъэр. Абыхэм ящыщу 832-р Ставрополь крайм, 326-р Къэрэшей-Шэрджэсым, 380-р Къэбэрдей-Балъкъэрым, 271-р Осетие Ищхъэрэ – Аланием, 43-р Ингушым хеубыдэ.
  •  
  • КЪУМАХУЭ  Аслъэн.