ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2018-01-10

 •   Таиландым щагъэлъапIэ сабийхэм я махуэр
 •  1781 гъэм Москва къыщызэIуахащ Пётр Езанэм и цIэр зыфIаща театрыр. Иджыпсту ар Театр Инырщ.
 •  1863 гъэм дунейм щыяпэу Лондон къыщызэIуахащ метрополитен. А гъуэгум километри 3,6-рэ и кIыхьагът.
 •  1920 гъэм къару игъуэтащ Франджым щыIэ Версаль уардэунэм 1919 гъэм мэкъуауэгъуэм и 28-м Iэ зыщытрадзауэ щыта зэгурыIуэныгъэм – Япэ дунейпсо зауэр зэриухам щыхьэт техъуэм.
 •  1943 гъэм Дзэ Плъыжьым Нартсанэ къалэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къаIэщIигъэкIыжащ.
 •  1946 гъэм Лондон къыщызэIуахащ ООН-м и Ассамблее Нэхъыщхьэм и япэ зэIущIэр.
 •  2010 гъэм уголовнэ тезырыщIэм – «и унэм щIэкIыну хуит зымыщI» жыхуиIэм – къару щигъуэтащ Урысей Федерацэм.
 •  Урыс тхакIуэ, жылагъуэ лэжьакIуэ, Сталиным и саугъэтыр щэнейрэ зыхуагъэфэща Толстой Алексей къызэралъхурэ илъэси 135-рэ ирокъу.
 •  «Черкес плъыжь» (иджы «Черкес хэку») газетым и япэ редактор нэхъыщхьэу щыта Уэхъутэ Анзор къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу.
 •  ТхакIуэ, драматург, IуэрыIуатэдж, КъБР-м и цIыхубэ артист КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 ирокъу.
 •  Украинэм и япэ прези-денту щыта Кравчук Леонид и ныбжьыр илъэс 84-рэ ирокъу.
 •  Актрисэ, Урысей Федерацэм и цIыхубэ артисткэ Теличкинэ Валентинэ и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 •  Мэкъумэш щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор Шукай ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 •  Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. ЩIыIэр махуэм градуси 4 – 1, жэщым градуси 8 – 7 щыхъунущ.