ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Псынэдахэ къощIэрэщIэж

2018-01-10

  •  Иджыблагъэ мы къуажэм щекIуэкIа гуфIэгъуэ зэхыхьэр зытеухуауэ щытар «2014 – 2017 гъэхэм, апхуэдэу 2020 гъэм нэсыху къуажэхэм зэпIэзэрыту зегъэужьыныр» федеральнэ программэ хэхам хиубыдэу мыбы щащIа, ЩэнхабзэмкIэ унэр къызэIухынырт.
  • А дауэдапщэм хэтыну Псынэдахэ къэкIуащ КъБР-м и Правительствэм и УнафэщI Мусуков А. ТI., КъБР-м и Правительствэм и УнафэщIым и япэ къуэдзэ – КъБР-м мэкъумэш хозяйствэмкIэ и министр Говоров А. С., Дзэлыкъуэ муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэ Джатэ Р. Хь., КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ М. Л. сымэ, нэгъуэщIхэри. Апхуэдэу гуфIэгъуэм кърихьэлIащ районым хиубыдэ къуажэхэм я Iэтащхьэхэр, организацэ, IуэхущIапIэ зэмылIэужьыгъуэхэм я унафэщIхэр, къуажэдэсхэр.
  • ЗэIущIэм къыщыщыпсалъэм Мусуков Алий Iуэху гуфIэгъуэмкIэ къызэхуэса псоми ехъуэхъуащ. Абы къыхигъэщащ Псынэдахэ дэсхэм я дежкIэ IуэхущIапIэщIэр илъэсыщIэ тыгъэ гъуэзэджэу къызэрилъытэр.
  • «Мыпхуэдэ проекткIэ ящIа, ЩэнхабзэмкIэ унэ республикэм щыбгъуэтынукъым», – къыщIигъужащ Джатэ Руслан.
  • Къуажэм и нэхъыжьхэм я советым хэт Доткъул Борис хьэщIэхэм, апхуэдэу къэралым, республикэм, районым я унафэщIхэм фIыщIэ яхуищIащ жылэр нэхъри зыдэбжьыфIа ухуэныгъэм папщIэ.
  • ЩэнхабзэмкIэ унэщIэр щащIым иджырей технологиехэр къагъэсэбэпащ. Абы и пэш нэхъыщхьэм цIыху 300 щIохуэ. Апхуэдэу мыбы хэтщ библиотекэ хъарзынэ, администрацэм папщIэ пэшхэр. Псори зэхэту ухуэныгъэм сом мелуан 43-рэ текIуэдащ. Ар къыхэкIащ федеральнэ, республикэ бюджетхэм.
  •  Щокъуий Аминэ