ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЛъэпкъыцIэхэр щызэхуэхьэса

2018-01-10

  • Абазэ Ибрэхьим и «АдыгэцIэхэр» тхылъыр Тыркум и къалащхьэ Анкара иджыблагъэ къыщыдэкIащ.
  •  
  • Тхылъым и пэублэ псалъэм и лъэпкъэгъухэм я щIэблэм адыгэцIэ дахэ фIащыну къыщыхуриджэкIэ, Абазэм жеIэ дэтхэнэ     зы лъэпкъми езым и бзэмкIэ и быным фIища цIэм нэхърэ нэхъ дахэ зэрыщымыIэр. Абы къелъытэ щIэблэр къыдэкIуэтеймэ, я цIэм зэрыригушхуэнур икIи шэч къытрихьэркъым ар къыфIэзыща нэхъыжьхэм фIыщIэ зэрыхуащIынум.
  • Абазэ Ибрэхьим къыхегъэщ адыгэхэм хьэрып, тырку, урыс, латин цIэхэр    я бынхэм зэрыфIащыр и жагъуэ зэрыхъур. Ар къилъытэри, дяпэкIэ ди щIэблэм адыгэцIэкIэ яхуэупсэн гугъэ иIэу, тхылъым щызэхуихьэсащ хъыджэбзыцIэхэмрэ щIалэцIэхэмрэ. Къыхэгъэщыпхъэщ, тхылъым адыгэцIэу 3.500-рэ абы зэрыщызэхуихьэсар.
  • КъыдэкIыгъуэр щигъэхьэзырым, Абазэм къигъэсэбэпащ Шэрджэс Алий      и «АдыгэцIэхэр», Пщыбий Инал и «Адыгэ унэцIэхэр, цIэхэр, лъэпкъ дамыгъэхэр» тхылъхэр, Къар- дэнгъущI Зырамыкурэ МафIэдз Сэрэбийрэ я лэжьыгъэхэр, «Iуащхьэмахуэ» журналыр, «Адыгэ псалъэ» газетыр, Тыркум щыпсэу адыгэхэм фIащ цIэхэр.
  • Дыщогугъ Абазэ Ибрэхьим и «АдыгэцIэхэр» тхылъыр зи бынхэм, къуэрылъху-пхъурылъхухэм адыгэцIэкIэ яхуэупсэну зи гупыж адэ-анэхэм, адэшхуэ-анэшхуэхэм къахуэсэбэпыну.
  • БжьыхьэлI  Розэ.