ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«2017 илъэсым и спортсмен нэхъыфI»

2018-01-10

 •  Атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо чемпион Ласицкене (Кучинэ) Марие нэгъабэрей зэхьэзэхуэхэр фIы дыдэу иригъэкIуэкIащ: илъэс 24-рэ зи ныбжь прохладнэдэсыр зэхьэзэхуэ 18-м хэтащ, Лондон щекIуэкIа дунейпсо чемпионатри хиубыдэу икIи дэтхэнэ зыми шэч къызытумыхьэн текIуэныгъэ къыщихьащ. Иджыпсту Марие дунейпсо рейтингым щыпашэщ. Лъагэу дэлъеинымкIэ абы игъэува, сантиметр 206-рэ хъу рекордым зыри ефIэкIыфакъым.
 •  
 • 2010 гъэм екIуэкIа, ныбжьыщIэхэм я Олимп джэгухэм щытекIуа, 2009 гъэм дунейпсо чемпионатым дыжьын медалыр, 2013 гъэм Европэм и чемпионатым и дыщэ медалыр къыщызыхьа, Прохладнэ щыщ пщащэм лъагэу дэлъеин спорт лIэужьыгъуэм дихьэххэр хуабжьу куэдкIэ щогугъ.
 • 2015 гъэр Марие къызэIуихащ Губернаторым и кубокыр къэхьыным теухуа зэхьэзэхуэу Волгоград щызэхэтам дыщэ медаль къызэрыщихьамрэ «Урыс щIымахуэ» дунейпсо зэпеуэу Мэзкуу щекIуэкIам етIуанэ увыпIэ зэрыщиубыдамкIэ. КъыкIэлъыкIуэу, метр 1,98-рэ къызэринэкIри, Кучинэр Европэм и чемпион хъуащ.
 • Метри 2-рэ 1 сантиметркIэ дэлъея Кучинэ Марие дыщэ медалыр къыщихьащ шыщхьэуIум Пекин щекIуэкIа дунейпсо чемпионатым.
 • 2016 гъэм Кучинэр куэдкIэ щыгугъащ. Олимп джэгухэм ипэ къи-  хуэу абы нэхъ ерыщыжу зигъэ-хьэзырын щIидзащ. Мазаем ар щытекIуащ «Урыс щIымахуэ» зэхьэзэхуэм. КъыкIэлъыкIуэу къэралым и чемпионатым дыжьын медалыр къыщихьащ.
 • АрщхьэкIэ, Дунейпсо Олимп комитетым и унафэкIэ, Урысей Федерацэм атлетикэ псынщIэмкIэ и командэ къыхэхар зэрыщыту Олимп джэгухэм ягъэкIуакъым. Кучинэри а гупым хиубыдащ икIи и хъуэпсапIэр зригъэхъулIэну Iэмал иIакъым.
 • Бразилием щекIуэкIа Олимпиадэм зэрамыгъэкIуам щхьэкIэ къэмынэу, 2016 гъэм и щэкIуэгъуэм Кучинэ Марие къыхуагъэфэщащ гуIэфIтещIэжу сом мелуаниплI – апхуэдизщ дыщэ медалхэр къэзыхьахэм иратари.
 • Гъэ кIуам зыхэта зэхьэзэхуэхэм ди лъахэгъур и хьэрхуэрэгъухэм хэпщIыкIыу щефIэкIащ.
 • 2017 гъэм и гъатхэпэм Марие дэкIуащ «Евроспорт» телеканалым и журналист Ласицкас Владас икIи щхьэгъусэ хуэхъуам и унэцIэр къищтащ. Гъэмахуэ лъэхъэнэм къыщыщIэдзауэ абы зыкъызэригъэлъагъуэр Ласицкене унэцIэм щIэтущ.
 • Урысей Федерацэм зыхъумэжыныгъэмкIэ и министр Шойгу Сер-гей  2017 гъэм фокIадэм и 21-м Iэ тридзащ ЦСКА-м хэту а илъэсым зэфIэкI лъагэ къэзыгъэлъэгъуа спортсменхэм я къыкIэлъыкIуэ дзэ дамыгъэр къызэрыхуагъэфащэмкIэ унафэм. И пIалъэр къэмысауэ къыкIэлъыкIуэ дамыгъэр абы зритахэм ящыщщ тIэунейрэ дунейпсо чемпион, 2014 гъэм екIуэкIа щIымахуэ дунейпсо чемпионатым щытекIуа ди лъэпкъэгъу Ласицкене (Кучинэ) Марие, «лейтенант нэхъыжь» дамыгъэр къызыхуагъэфэщар.
 • Урысейм атлетикэ псынщIэмкIэ и интернет напэкIуэцIым гъэ кIуам и накъыгъэ мазэм къыщыщIэдзауэ фокIадэ пщIондэ къыщыхахащ ди къэралым и спортсмен нэхъыфIыр. Абы пашэ щыхъуащ тIэунейрэ дунейпсо чемпион Ласицкене Марие.
 • 2017 гъэм Марие зыхэта зэхьэзэхуэхэм псоми, Лондон щекIуэкIа дунейпсо чемпионатри Бриллант лигэри хэту, текIуэныгъэ къыщихьащ. Апхуэдэ атлетикэ псынщIэмкIэ зыхузэфIэкIа спортсмен щыIэкъым. Атлетикэ псынщIэмкIэ дунейпсо зэгухьэныгъэм къызэритамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ спортсменкэр очко бжыгъэ зыIэригъэхьахэмкIэ дунейм щыпашэщ. Уеблэмэ ди пщащэр ефIэкIащ Африкэ Ипщэм щыщ, цIыхухъухэм я деж щыпашэ спринтер Никерк Уэйд.
 • ИлъэсыщIэм ипэ къихуэу Урысейм спортымкIэ и министерствэм и унэм щекIуэкIащ физическэ культурэмрэ спортымкIэ лъэпкъ саугъэтыр къэзыхьахэр щагъэлъэпIа гуфIэгъуэ зэIущIэр. «Илъэсым и спортсмен нэхъыфI» зэпеуэм щытекIуащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щыщ Ласицкене Марие. Ди спортсменкэм саугъэтыр къритащ cпортымкIэ министр Колобков Павел.
 • ЗэIущIэм хэтащ Марие и тренер Габрилян Геннадий. ТIэунейрэ дунейпсо чемпионым къыхигъэщащ   и ехъулIэныгъэхэр къыгуэхыпIэ имыIэу и гъэсакIуэм зэрепхар икIи фIыщIэ яхуищIащ спортымкIэ министерствэм и эксперт советым, и щIыналъэхэм (Къэбэрдей-Балъ-     къэрымрэ Мэзкуу областымрэ), ЦСКА-м, и унагъуэм.
 • «ФIыщIэшхуэ фхузощI сызэрывгъэлъэпIам папщIэ. Си тренер Габрилян Геннадийрэ ди унагъуэхэмрэ я закъуэщ щыгъуазэр нобэ диIэ ехъулIэныгъэр зыIэрыдгъэхьэн папщIэ къызэднэкIа гугъуехьхэм. Зыми хузэфIэкIынукъым ди лъэщIиудын, ди Iуэхур фIыуэ долъагъу икIи ищхьэкIэ дыдэкIуеинущ текIуэныгъэщIэхэм папщIэ», – жиIащ Марие.
 •  
 • ЖЫЛАСЭ  Замир.