ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нэгуэр Айданэ лъэхъэнэщIэм зыхуегъэхьэзыр

2018-01-10

 • Ди республикэр зэрыгушхуэ спортсменхэм ящыщщ дзюдоист, Европэм и Кубокыр къэзыхьа, щIалэгъуалэм я европэпсо зэхьэзэхуэхэм щэнейрэ жэз медалхэр щызыIэрызыгъэхьа, спортым и мастер, Урысейм дзюдомкIэ и цIыхубз командэ къыхэхам хэт Нэгуэр Айданэ.
 •  
 • Нэгуэрым и япэ гъэсакIуэу щытащ УФ-м щIыхь зиIэ и тренер, КъБР-м дзюдомкIэ и федерацэм и президент Емкъуж Мухьэмэд. Иужьрей илъэсхэм ди лъэпкъэгъу пщащэр щопсэу икIи зыщегъасэ Армавир къалэм. Абы и гъэсакIуэщ УФ-м щIыхь зиIэ и тренер, Краснодар крайм дзюдомрэ самбэмкIэ и федерацэм и президент, самбэмкIэ Урысейпсо федерацэм и вице-президент Бабаян Рудольф.
 • Нэгуэр Айданэ Джэрмэншык къуажэм къыщалъхуащ. Абы и адэ Нэгуэр Хьэмидбий СССР-м бэнэкIэ хуитымкIэ тIэунейрэ и чемпионщ.
 • ЗэрыцIыкIурэ гимнастикэмкIэ зызыгъасэу щыта Айданэ илъэсипщIым иту Емкъуж Мухьэмэд и деж дзюдом зыщыхуигъэсэн щIидзащ. И гъусэу езыгъэжьа спортсмен цIэрыIуэ куэдым хуэдэу, япэ тренерымкIэ Айданэ и кIэн къикIауэ жыпIэ хъунущ. Абы и дежкIэ апхуэдэщ Олимп джэгухэм жэз медаль къыщызыхьа, Урысейм дзюдомкIэ и цIыхухъу командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэ Тау Хьэсэнбий.
 • «Псоми сыхуэзыгъэсар си япэ тренерырщ, – жеIэ пщащэм. – Зыгъэсэныгъэм япэ зыри изгъэщу щытакъым. Зызгъасэрт, сышхэрт, сыжейрт, сыбанэрт. Сытым дежи зыгъэсэныгъэхэм е зэхьэзэхуэхэм сыщыIэт – арат си дежкIэ нэхъыщхьэр. Уеблэмэ сыкъыщалъхуа махуэм техуами, спорт пэшым зызгъэсэну сыкIуэрт».
 • Иджыпсту Айданэ КъБКъУ-м и юридическэ факультетым заочнэу щоджэ. ИлъэситI ипэкIэ Армавир Iэпхъуащ. Нэгъэсауэ зигъэсэн папщIэ зыхуэныкъуэ псори здэщыIэ щIыналъэхэм ящыщу аращ и унэм нэхъ пэгъунэгъуу игъуэтар.
 • Зыхэта зэхьэзэхуэхэм ящыщу спортсменым игу къинэжахэм ящыщщ Корее Ипщэм 2015 гъэм щекIуэкIа гъэмахуэ Универсиадэр. Абы щхьэзакъуэ зэпеуэм ебланэ щыхъуащ, гуп зэхьэзэхуэм жэз медалыр къыщихьащ. «Сыт хуэдэ къалэ дыщыбанэми, абы и дахагъэхэр зэзгъэлъагъуну Iэмал сиIэкъым. Сэ сыщыбанэр нэхъ хьэлъэхэм я гупращи, утыку дыкъыщихьэр зэпеуэхэм я иужьрей махуэрщ. Аращи, зыгъэсэныгъэхэм дыкъыдэхуэркъыми, зыплъыхьыпIэ дгъуэтыркъым. Нэхъ псынщIэхэр ипэ махуэхэм мэбанэри, къыкIэлъыкIуэхэм я нэгу зрагъэужьри дэтщ. Сэ къыспэщылъым срогузавэри сыщысщ», – жеIэ Айданэ.
 • 2015 гъэм и кIэм игъуэта фэбжьым и зэранкIэ илъэсым нэблагъэкIэ утыкум къихьакъым Нэгуэр Айданэ. Абы зэрыжиIэмкIэ, зэхьэзэхуэхэм хуабжьу хуэзэшащ. «Сытым дежи зызогъасэ. Сызыхуэзэшыр зэхьэзэхуэхэрщ – утыку сыкъыщимыхьэм и деж гукъыдэжыншэу сыщытщ. ТекIуэныгъэм и IэфIыр куэд щIауэ зыхэсщIакъым. ЕтIуанэ, ещанэ увыпIэхэр  гуапэщ, пщIэщ, ауэ апхуэдэ дыдэкъым. Япэ увыпIэм утету, уэ нэхърэ нэхъыфI зэрахэмытыр щызыхэпщIэм и деж – мис аращ гухэхъуэр», – жеIэ Нэгуэрым.
 • Псори зэрыщыгугъым хуэдэу зэхуэхъумэ, пщащэм иджыри зы олимп лъэхъэнэкIэ спортым хэтыну и мурадщ. ДызыхуэкIуэ гъэмахуэ Олимп джэгухэм ирихьэлIэу абы хуэфэщэн ныбжьи Iэзагъи зэригъэпэщыфынущ.
 •  
 • Мэзкуу  Андемыркъан.