ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адрейхэм загъэпсэхухукIэ

2018-01-10

  • 2017-2018 гъэхэм я зэблэкIыгъуэм, ди къэралым и адрей цIыхухэм хуэдэу, Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым хэтхэм загъэпсэхуакъым.  А лъэхъэнэм къриубыдэу абыхэм  джэгугъуищ ирагъэкIуэкIащ.
  •  
  • Зэхьэзэхуэм бжьыпэр щаIыгъыу илъэсыщIэм техьа Налшык дэт курыт школ №31-м и футболистхэм я очко бжыгъэм япэу щыхэщIар тхьэмахуэ кIуаращ. Ахэр къыхагъэщIащ ерыщу къыкIэлъеIэ «Автозапчасть»-м. Пашэныгъэр  зыIэщIэлъымрэ абы иужь къитхэмрэ иджы зэрызэщхьэщыкIыр зы очко закъуэщ. АрщхьэкIэ, зыщыдгъэгъупщэнкъым школакIуэхэр нэхъ мащIэрэ зэрыджэгуар.
  • Иужь зэIущIэхэр хъарзынэу кърихьэлIащ «Спартак-Налшыкым» и щIалэгъуалэ гупым. Абы «Керт»-мрэ «Шагъдиймрэ» хигъэщIащ, «Астемырым» зэрытемыгъэкIуауэ бгъэдэкIыжащ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и нэгъабэрей щIымахуэ чемпионатым щытекIуа  Къэхъуным и командэмрэ дыжьын медалхэр зыIэрыхьа Налшык и «Звезда»-мрэ я Iуэхухэр зэрымыщIагъуэщ. «Керт»-р япэу щытекIуэфар иужь джэгугъуэращ, мыдрейри, зэIущIиплI фIэкIа иримыгъэкIуэкIауэ, зэхьэзэхуэм хэкIыжыпащ.
  • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэ-рым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу зэIущIэхэм къарикIуа бжыгъэхэм: етхуанэ джэгугъуэ – «КъБКъМУ» (Налшык) – «Спарта-Малка» (Налшык) – 3:2, «Автозапчасть» (Бахъсэн) – «Къулъкъужын-КъБКъУ» (Налшык) – 1:3, «Спартак-Налшык-н» (Налшык) - «Мурбек» (Налшык) - 1:1, «ЛогоВАЗ» (Бабугент) – «Союз-Сэрмакъ» (Налшык) – 1:0, «Керт» (Къэхъун) - «Спартак-Налшык-д» (Налшык) – 1:3, «Шагъдий» (Зеикъуэ) - «Ансар» (Налшык) - 2:2, «Астемыр» (Налшык) - «Велес» (Къэрэгъэш) - 1:0; еханэ джэгугъуэ – «Школ №31-ГорИС-179» (Налшык) – «Керт» – 1:0, «Спартак-Налшык-д» – «Астемыр» – 1:1, «Союз-Сэрмакъ» – «Спартак-Налшык-н» – 0:1, «Велес» – «ЛогоВАЗ» – 6:0, «Къулъкъужын-КъБКъУ» – «Шагъдий» – 0:3, «Мурбек» – «Автозапчасть» – 0:1, «Ансар» – «Спарта-Малка» – 0:0; ебланэ джэгугъуэ -  «Школ №31-ГорИС-179» (Налшык) – «Автозапчасть» – 0:1,  «Спартак-Налшык-д» – «Шагъдий» – 1:0, «Мурбек» – «Къулъкъужын-КъБКъУ» – 2:1, «Керт» – «ЛогоВАЗ» – 4:1, «Велес» – «Спарта-Малка» – 0:2, «Союз-Сэрмакъ» – «Ансар» -  7:1, «КъБМКъУ» – «Астемыр» – 3:2.
  • Хьэтау  Ислъам.