ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Ю. А. и ИлъэсыщIэ хъуэхъу

2017-12-30

 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Куэд дэмыкIыу Кремлым и сыхьэт къеуэм зэманым къыпибжыкIынурэ, дэ календарым и напэкIуэцIыщIэ, гъащIэм и напэкIуэцIыщIэ къызэIутхынущ. БлэкI илъэсым и иужьрей дакъикъэхэм дэ тщыщ дэтхэнэри зэфIигъэкIахэм хоплъэж, адэкIэ зэрыпсэунум йогупсыс.
 • Гугъуехь пыухыкIахэр щыIами, зэрыщыту къапщтэмэ, 2017 гъэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и дежкIэ хъарзынэу екIуэкIащ. Республикэм и зыужьыныгъэр къэувыIакъым. Инвестицэ проект инхэр промышленностым, мэкъумэш хозяйствэм, ухуэныгъэм я IэнатIэхэм щагъэзащIэ, транспортым и инфрастурктурэр, курорт-рекреацэ комплексыр псынщIэу къагъэщIэрэщIэж.
 • Узыншагъэр хъумэным, егъэджэныгъэм, щэнхабзэм, спортым я мылъку-техникэ лъабжьэр ягъэбыдэ икIи ирагъэфIакIуэ. Социальнэ къалэн псори нэгъэсауэ гъэзэщIа мэхъу. Унагъуэм, сабийхэм, зи ныбжьыр хэкIуэтахэм зэрадэIэпыкъур йофIакIуэ.
 • Шэч хэмылъу, апхуэдэ ехъулIэныгъэхэр дэ къэтхьащ ди цIыхубэм я псэемыблэж лэжьыгъэмрэ зэкъуэтыныгъэмрэ я фIыгъэкIэ. ФIыщIэ ин фхузощI республикэм зегъэужьыным, абы и зэфIэкIыр къэIэтыным хэфщIыхь Iуэхушхуэхэм папщIэ.
 • КъызэднэкI илъэсым дэ зыубгъуауэ дгъэлъэпIащ Къэбэрдей-Балъкъэрыр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 460-рэ зэрырикъур. Тхыдэ мыхьэнэ зиIэ а Iуэхум ди цIыхубэр нэхъри быдэу зэкъуигъэуващ.
 • Къэунэху илъэсым нэхъ мыхьэнэ ин дыдэ зиIэну Iуэхущ Урысей Федерацэм и Президентыр хэхыныр. Шэч лъэпкъ къытесхьэркъым Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхухэр, сыт щыгъуи хуэдэу, жыджэрагъ лъагэ яхэлъу къэралым и Iэтащхьэр хэхыным, ди сабийхэм, ди хэкум я къэкIуэнур къыхэхыным зэрыхэтынум.
 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • 2018 ИлъэсыщIэм дэ дыхохьэ фIэщхъуныгъэ тхэлъу икIи зэфIэкI зэрыдиIэм шэч къытедмыхьэжу. Дэ ди щIыналъэм дахагъкIи къулеягъкIи къыпэхъун щыIэкъым, абы щопсэу икIи щолажьэ къэкIуэнур зи плъапIэ, зэфIэкIышхуэрэ гуапагъэрэ зыхэлъ цIыху гъуэзэджэхэр.
 • Быдэу си фIэщ мэхъу дызыхуэплъэ псори къызэрыдэхъулIэнур, ди къару зэхэлъкIэ цIыхухэм я псэукIэр зэредгъэфIэкIуэфынур, фIыуэ тлъагъу ди Къэбэрдей-Балъкъэрыр нэхъри нэхъ дахэ икIи гурыхь зэрытщIыфынур.
 • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
 • Дэ сыт щыгъуи дыхуэпIащIэу ИлъэсыщIэ махуэшхуэм дыпоплъэ икIи зэхъуэ-кIыныгъэ тэмэмхэр абы къытхуихьыну, ди плъапIэхэр къытхудэкIуэну дыщогугъ.
 • АтIэ ди хъуэпсапIэ, плъапIэ псори къыдрехъулIэ. Дэтхэнэ унагъуэми мамыры-гъэ, гуфIэгъуэ, сабийхэм я гурыфIыгъуэ ирелъ.
 • Си гуапэу сынывохъуэхъу ехъулIэныгъэ, узыншагъэ, насып, ефIэкIуэныгъэ фиIэну.
 • МахуэшхуэмкIэ! 2018 ИлъэсыщIэмкIэ!