ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къару Тхьэм къыдит

2017-12-30

  • Къэблагъэ 2018 гъэр Хьэ гъуэжьым и илъэсу къалъытэ. Хьэр – пэжыгъэм, ныбжьэгъугъэм я нагъыщэщи, гъэ къакIуэ IуэхуфI куэдым лъапэ махуэ щачыну догугъэ.
  • Сыхуейщ дэтхэнэ зы унагъуэми мамырыгъэ, зэгурыIуэ, узыншагъэ, берычэт бэуэ илъыну, дэтхэнэ зыми и мурад дахэхэр къехъулIэну. ЦIыху къэс насыпу къилъытэр Тхьэм къыбгъэдилъхьэ!
  • ИлъэсыщIэ къэс сэ мыпхуэдэ хабзэ сиIэщ. Си хъуэпсапIэхэр тхылъымпIэ кIапэм тызотхэ, ар зэкIуэцIызолъхьэ, мафIэ щIызодзэри, исын щиухкIэ шампанскэ зэрыт стэканым хызодзэри софэ. Апхуэдэу уигу ибубыдар Iэмал имыIэу къохъулIэнущ. Ауэ ехъулIэныгъэ псори уи мурадым ерыщу узэрыхуэкIуэрщ, узэрегугъурщ зэлъытари, ди хъуэпсапIэхэр зэрызэдгъэхъулIэн къару Тхьэм дэтхэнэми къыдит!
  • Гъэсашэ Наталье, УФ-м и цIыхубэ  артисткэ, профессор.