ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«ДыгъафIэ къалэм» и къудамэщIэ

2017-12-29

  • КъБР-м и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий дыгъуасэ Тэрч къалэм къыщызэIуихащ Сабий творчествэмкIэ «ДыгъафIэ къалэ» академием и къудамэр. Iуэхум хэтащ КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министр Емуз Нинэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ и министр Къумахуэ Мухьэдин, КъБР-м и профсоюз IуэхущIапIэхэм я унафэщI Амщокъуэ ФатIимэт, Тэрч районым и курыт еджапIэхэм щIэсхэр, нэгъуэщIхэри.
  •  
  • КIуэкIуэ Юрий районым щыпсэухэм щехъуэхъум къыхигъэщащ республикэм и адрей щIыналъэхэми апхуэдэ еджапIэ къыщызэIуахыну зэрамурадыр.
  • - Мы Iуэхур нобэ къыщIыдэхъулIар псоми ди къару зэхэлъу дызэрылэжьаращ. Псом хуэмыдэу къыхэзгъэщыну сыхуейт Тэрч районым и хьэрычэтыщIэхэр, Тэрч налмэс заводыр, нэгъуэщI IуэхущIапIэхэри дэIэпыкъуэгъушхуэ къызэрытхуэхъуар. Си фIэщ мэхъу мы еджапIэм зэфIэкI къэзыгъэлъэгъуэну ныбжьыщIэ куэд къызэрыщIигъэкIыфынур. Сынывохъуэхъу ехъулIэныгъэ фиIэну! – жиIащ КъБР-м и Iэтащхьэм.
  • КIуэкIуэ Юрий «ДыгъафIэ къалэм» и дамыгъэу щыт дыщафэ IункIыбзэIухыр яритащ Тэрч къалэм и лицей №1-м щеджэ, школакIуэхэм литературэмкIэ я урысейпсо зэпеуэм и щIыналъэ Iыхьэм япэ увыпIэр къыщызыхьа, «Iущхэмрэ Iущыцэхэмрэ» район зэхьэзэхуэм щытекIуа Малкаров Марат, Новэ Балкарием и курыт еджапIэм щIэс, Тэрч районым и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и саугъэтыр къэхьынымкIэ зэпеуэм пашэ щыхъуа, «ХьэщIэкIэ фIы Кавказ» урысейпсо лъахэхутэ конференцым хэта Этезовэ Русалинэ, Тэрч къалэм и курыт школ №2-м щеджэ, илъэс 17-м нэс зи ныбжьхэр шахматымкIэ щызэпеуа республикэ зэхьэзэхуэм япэ увыпIэр къыщызыхьа Щомахуэ Линэ сымэ.
  • «ДыгъафIэ къалэ» еджапIэм Тэрч районым щиIэ къудамэм и унафэщI МэшылI Анзор къызэрыджиIамкIэ, унэр метр зэбгъузэнатIэ 900-м нэблагъэ мэхъу, сабий 300-м щадэлэжьэфынущ.
  •  
  • БАГЪЭТЫР Луизэ.