ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Iэмэпсымэхэр тыгъэ хуащI

2017-12-28

  • «РусГидро»-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм, илъэс къэс иригъэкIуэкI «Рожденные энергией» псапащIэ Iуэхум хыхьэу, Энергетикхэм я дунейпсо махуэм ирихьэлIэу, республикэм узыншагъэр хъумэнымкIэ и IуэхущIапIитIым сом мин 600 и уасэ медицинэ Iэмэпсымэ тыгъэ яхуищIащ.
  •  
  • Шэрэдж район сымаджэщым Iэрыхьащ кардиотокограф, ЭКГ аппарат, лабораторэм папщIэ биохимие анализотор. Бахъсэн район сымаджэщым и лъхуапIэ унэм хуашащ сабий къалъхуагъащIэхэм яхэт гъуэжь узыфэр хэзыгъэкI Iэмэпсымэр.
  • КъБР-м узыншагъэр хъумэнымкIэ и министрым и къуэдзэ  Асанов Алимрэ «РусГидро»-м и Къэбэрдей-Балъкъэр къудамэм и инженер нэхъыщхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Ашэ Резуанрэ Бахъсэн район сымаджэщым и лъхуапIэ унэм кIуэри, Iэмэпсымэр зэрылажьэр зрагъэлъэгъуащ. Асановым «РусГидро»-м и лIыкIуэхэм фIыщIэ яхуищIащ илъэси 5 хъуауэ сабийхэм щеIэзэ IуэхущIапIэхэм дэIэпыкъуэгъушхуэ зэрыхуэхъум папщIэ. БлэкIа илъэсиплIым «РусГидро»-м Республикэ сабий клиникэ сымаджэщым тыгъэ хуищIащ зыхуэныкъуэ Iэмэпсымэ зэмылIэужьыгъуэхэр. Псори зэхэту а псапащIэ Iуэхухэм трагъэкIуэдащ сом мелуани 3-рэ мин 600-рэ.
  • Министрым и къуэдзэм къыхигъэщащ социальнэ IуэхущIапIэхэм защIэгъэкъуэнымкIэ «РусГидро»-м куэдым щапхъэ яхуэхъун Iуэху щхьэпэхэр зэрызэфIигъэкIыр.
  •  
  • КъБР-м Узыншагъэр хъумэнымкIэ и министерствэм и пресс-IуэхущIапIэ.