ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Зы текIуэныгъэм и уасэр

2017-12-27

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и еплIанэ джэгугъуэм щызэхуэзат иджырей зэхьэзэхуэм бжьыпэр щызыIыгъ, Налшык дэт курыт школ №31-мрэ абы кIэщIу иужь къит «Спартак-Налшыкым» и щIалэгъуалэ гупымрэ я футболистхэр.
  •  
  • ЗэIущIэр хуабжьу удэзыхьэх хъуащ. Абы текIуэныгъэр щызыIэрагъэхьащ мыгъэрей зэхьэзэхуэм псори щыхэзыгъащIэ школакIуэхэм. Арати, ахэр адрей къакIэлъеIэхэм очкоиплIкIэ ящхьэщыкIащ.
  • «Спартак-Налшык-д»-р «зэрылъэпэрэпар» къагъэсэбэпри, абы япэ ищащ Налшык и «Мурбек»-мрэ Бахъсэн и «Автозапчасть»-мрэ.
  • Зы текIуэныгъэм и мыхьэнэр зыхащIащ «Спартак-Налшыкым» и ныбжьыщIэхэм. Иджыри къэс псоми къыхагъащIэурэ къекIуэкIами, япэу ехъулIэныгъэ зэраIэу ахэр иужь дыдэ увыпIэм къикIри, епщыкIутIанэм нэс дэкIуэтеящ.
  • УмыгъэщIэгъуэнкIэ Iэмал иIэкъым 2016 – 2017 гъэхэм щыIа зэхьэзэхуэм щытекIуа Къэхъуным и командэмрэ дыжьын медалхэр зыIэрыхьа Налшык и «Звезда»-мрэ я нобэрей щытыкIэр. Ахэр иджыри къэс зыми текIуэфакъым икIи етIанэгъэ гуп нэхъыщхьэм хагъэкIынухэм япэгъунэгъу дыдэ хъуащ.
  • Хьэлэмэтщ «Спарта-Малка»-м и Iуэхури. Мы зэхьэзэхуэм къриубыдэу абы и гъуэр зыми зэкIэ хигъэщIэфакъым. А зыращ апхуэдэ зэфIэкI зиIэр. АрщхьэкIэ я хьэрхуэрэгъу-хэм яхудигъэкIари псом нэхърэ нэхъ мащIэщ – 1. Аращи, иджыпстукIэ епщIанэ увыпIэм щытщ.
  • Иджы щыгъуазэ фыхуэтщIынщ Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ и щIымахуэ чемпионатым и зи чэзу джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм. Мис ахэр: «КъБКъМУ» (Налшык) – «Шагъдий» (Зеикъуэ) – 2:4, «Автозапчасть» (Бахъсэн) – «Спарта-Малка» (Налшык) – 0:0, «Спартак-Налшык-н» (Налшык) – «Ансар» (Налшык) – 2:1, «Союз-Сэрмакъ» (Налшык) – «Керт» (Къэхъун) – 2:0, «Звезда» (Налшык) – «Велес» (Къэрэгъэш) – 2:3, «ЛогоВАЗ» (Бабугент) – «Къулъкъужын-КъБКъУ» (Налшык) – 1:4, «Астемыр» (Налшык) – «Мурбек» (Налшык) – 2:4, «Школ №31- ГорИС-179» (Налшык) – «Спартак-Налшык-д» (Налшык) – 2:0.
  • Хьэтау Ислъам.