ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Сэ быдэу си фIэщ мэхъу»

2017-12-26

 • Путин Владимир къыщыпсэлъащ «Урысей зэкъуэт» урысейпсо
 • политикэ партым и ХVII съездым и пленар зэIущIэм
 •   Съездым цIыху 2500-м нэблагъэ хэтащ. Абыхэм ящыщу 455-р партым и щIыналъэ къудамэу 85-м щыхаха делегатхэрщ. Апхуэдэу съездым кърагъэблэгъащ министерствэхэмрэ ведомствэхэм-рэ я унафэщIхэр, Къэрал Думэм и депутатхэр, УФ-м и щIыналъэхэм я къэрал властым и гъэзэщIакIуэ, законхэр къыдэзыгъэкI IэнатIэхэм я лIыкIуэхэр, «Урысей зэкъуэтым» и щIыналъэ политсоветхэм я секретархэр, эксперт гупхэм, щIэныгъэ IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр.
 •  
 • Съездым хиубыдэу къызэрагъэпэщащ партым и программэм и Iуэхугъуэ нэхъыщхьэхэм щытепсэлъыхьа утыкухэр. Абыхэм дызэрыт илъэсым ирагъэкIуэкIа лэжьыгъэм щыхэплъэжащ, къэкIуэну зэманым къэув къалэнхэм щыхэплъащ.
 • «Урысей зэкъуэт» урысейпсо политикэ партым и ХVII съездым и пленар зэIущIэм къыщыпсэлъащ Урысей Федерацэм и Президент Путин Владимир. Абы къыхигъэщхьэхукIащ къызэрыгуэкI цIыхухэм, ди щIыналъэхэм, зэрыщыту къэралым фIыуэ зэрыхуэлажьэм къыхэкIыу партым пщIэшхуэ зэригъуэтар.
 • Урысейм и цIыхубэм, дызэщIыгъуу дэ псоми, жиIащ Президен-тым, зыужьыныгъэм и гъуэгу мытынш къызэднэкIащ, зэ дыубзыхуа мурадым дытемыкIыу, гъэунэхуныгъэ нэхъ гугъу дыдэхэмрэ кризисхэмрэ зэрытхуэфащэкIэ дапэщIэту. Дэ зэщIыгъуу дунейпсо терроризмэр идгъэкIуэтащ, Урысейм и щхьэхуитыныгъэр тхъумащ, Кърымымрэ Севастополрэ я къэкIуэнур щыдубзыхум быдэу дызэкъуэтащ.
 • Дэ къызэднэкIащ узыпэмылъэщыну къыпщыхъу гугъуехьу экономикэм, демографием, социальнэ гъащIэм яхэлъахэр, Урысейм и шынагъуэншагъэр, зыхъумэжыныгъэмкIэ абы бгъэдэлъ зэфIэкIыр дгъэбыдащ, дуней псом щыдиIэ пщIэм хэдгъэхъуащ. Дэ къэдгъэлъэгъуащ зыужьыныгъэм пыщIа Iуэхухэр зэрыдгъэзэщIэфыр.
 • Къэралым исхэм я псэукIэр егъэфIэкIуэнымкIэ ялэжьхэм я гугъу щищIым Путин Владимир къыхигъэщхьэхукIащ: «…Ди политикэр, экономикэм, социальнэ IэнатIэм, адрей IэнатIэхэм щедгъэкIуэкI лэжьыгъэ псори хуэунэтIауэ щытын хуейщ лъэпкъыр хъумэным, демографие зыужьыныгъэм пыщIа Iуэхухэр дэгъэкIыным.
 • Апхуэдэхэм ящыщщ дызыхуэкIуэ илъэсхэм къриубыдэу узыншагъэр хъумэнымкIэ IэнатIэр иджырей зэманым езэгъыу зэтегъэувэныр, цIыхум и узыншагъэр хъумэным пы- щIа псори жыджэру пхыгъэкIыныр, лIэхэм я бжыгъэр гъэмэщIэныр, цIыхухэр ику иту зэрыпсэу илъэс бжыгъэм хэгъэхъуэныр. А къалэным хеубыдэ школыщIэхэр, сабий садхэр щIыныр, къалэхэмрэ посёлкэхэмрэ щыIэ щытыкIэр егъэфIэкIуэныр, экологие тэмэмыр, иджырей инфраструктурэр, псэупIэ-коммунальнэ хозяйствэр, гъуэгухэр, ди хэкуэгъу мелуанхэм я дежкIэ езэгърабгъуу щытщ, тыншыпIэ псори зиIэ псэупIэхэр».
 • Президентыр зэпкърыхауэ тепсэлъыхьащ хуэмыщIахэм я бжыгъэр гъэмэщIэным, IэщIагъэ нэс зиIэ, зыпэрыт IэнатIэм ехъулIэ цIыхухэм я ахъшэ кIапэр зэтемыхьэу щIэпсэум и щхьэусыгъуэхэр гъэкIуэдыным.
 • «Абы и лъэныкъуэкIэ фигу къэзгъэкIыжынщи, дэ цIыхухэм ягу зридгъэхьын папщIэ тхузэфIэмыкIынухэмкIэ дгъэгугъэу, ахъшэр итпхъыу декIуэкI хъунукъым, 90 гъэхэм зэращIу щытам хуэдэу. ЗэрытщIэжщи, текъузэныгъэ щхьэхуэхэм я зэранкIэ Парламентымрэ Правительствэмрэ яхуэмыгъэзэщIэну унафэхэр къыщащтэ куэдрэ къэхъурт, ауэ иужькIэ зыри зэфIагъэкIыртэкъым, аргуэру къалэныщIэхэр я пщэ далъхьэжырти, ахэри ягъэзэщIэжыртэкъым.
 • Дэ апхуэдэ гъуэгум дытеувэжынкIэ Iэмал иIэкъым, сыту жыпIэмэ, абы кърикIуар дощIэж. Абы щыгъуэ тхьэмыщкIэу къалъытэхэм я бжыгъэм цIыху мелуан 40, ди къэралым а зэманым исам я Iыхьэ щанэр, хэхуауэ щытащ. Иджыпсту нэхъ хуэмыщIа дыдэхэм я бжыгъэр мелуан 20-м нэс къехащ, ауэ ари пшэч мыхъун Iуэхущ.
 • … Сыт атIэ иджыпсту лэжьыпхъэр? Дэ ди къалэнщ лэжьыгъэм и иджырей рынок, профессиональнэ егъэджэныгъэм и иджырей системэ зэтедгъэувэну. ЗэрыжысIащи, дунейпсо экономикэр зэрызэкIэлъымыкIуэм дэ куэдрэ дигъэбэуакъым икIи ди экономикэм зэрызиужь псынщIагъыр дунейм щыIэ щытыкIэм къыкIэрыхуу щытащ. Ауэ дэ а къалэныр дэдмыгъэкIыу хъунукъым», – къигъэлъэгъуащ Президентым.
 • «Сэ быдэу си фIэщ мэхъу ехъулIэныгъэ дызэриIэнур, сыту жыпIэмэ Урысейм и цIыху мелуанхэр ди гъусэщ. Дэ псори дызэщIыгъуу япэкIэ докIуатэ. ИкIи щыIэкъым Урысейр япэкIэ зэрыкIуэр къэзыгъэувыIэфын къару. Апхуэдэу щытынущ – зы текIуэныгъэм адрейр къыкIэлъыкIуэу!» – жиIащ и псалъэр щиухым Путин Владимир.
 •  
 • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я
 • пресс-IуэхущIапIэ.