ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЕтIуанэ махуэм

2017-12-26

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий «Урысей зэкъуэт» партым и XVII съездым и етIуанэ лэжьэгъуэ махуэм хэтащ.
  •  
  • Партым и Генеральнэ Советымрэ Совет Нэхъыщхьэмрэ зэгъусэу ирагъэкIуэкIа зэIущIэм щыхэплъащ ягъэхьэзыра проектхэм щыщ гуэрхэр зэгъэуIужыным, парт лэжьакIуэхэм щыщхэм я къулы- къур зэхъуэкIыным.
  • «Урысей зэкъуэт» партым и XVII съездым и зи чэзу зэIущIэм хэтащ Урысейм и Президент Путин Владимиррэ «Урысей зэкъуэт» партым и пашэ Медве- дев Дмитрийрэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ
  • Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.