ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2017-12-26

 • Котляров В. Н. «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етыным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Указ
 •  
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и щIыналъэм и тхыдэр зэраджым зегъэужьыным езым и щхьэкIэ куэд зэрыхищIыхьам икIи жылагъуэ лэжьыгъэм жыджэру зэрыхэтым папщIэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэм щиIэ фIыщIэхэм папщIэ» орденыр етын Котляров Виктор Николай и къуэм.
 •  
 •                         Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •                         и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрий
 • Налшык къалэ
 • 2017 гъэм дыгъэгъазэм и 18-м
 • №165-УГ
 • Котляров Виктор Николай и къуэр КъБАССР-м хыхьэ Налшык къалэм 1952 гъэм жэпуэгъуэм и 17-м къыщалъхуащ.
 • КъБКъУ-р «филолог» IэщIагъэр иIэу 1975 гъэм къиухащ. 1975 гъэм щегъэжьауэ 1982 гъэм нэсыху «Советская молодежь» газетым и корреспонденту, редакторым и къуэдзэу щытащ. 1982 – 1988 гъэхэм КъБАССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и УнафэщIым и дэIэпыкъуэгъущ. 1989 – 1999 гъэхэм «Эльбрус» журналым, «Республика» газетым, «Эль-Фа» тхылъ тедзапIэ центрым я редактор нэхъыщхьэу щытащ. 1999 гъэ лъандэрэ «Эльбрус» журналым и редакцэ, «Котляровхэ Мариерэ Викторрэ я тхылъ тедзапIэ» ООО-м («Полиграфсервис и Т» ООО) и редактор нэхъыщхьэщ.
 • Урысейм и Журналистхэм я союзым 1975 гъэ лъандэрэ, УФ-м и ТхакIуэхэм я союзым 1998 гъэ лъандэрэ хэтщ.
 • Къэбэрдей-Балъкъэрым и комсомолым и саугъэтыр (1984 гъэм), Европэм гъуазджэмкIэ и академием и дамыгъэ нэхъыщхьэр (2003 гъэм, Брюссель), КъБР-м и ЩIыхь тхылъыр (2007 гъэм), «КъБР-м щIыхь зиIэ и журналист» цIэр (2011 гъэм), «ЩIэныгъэхэмкIэ Дунейпсо Адыгэ Академием и академик» цIэр (2010 гъэм) къыхуагъэфэщащ.
 • Кавказ Ищхъэрэм, Къэбэрдей-Балъкъэрым ис лъэпкъхэм я тхыдэм, этнологием, орографием, щIыналъэ щIэныгъэм теухуа тхылъу 60-м щIигъу итхащ (и щхьэгъусэр щIыгъуу). «УФ-м и тхылъ нэхъыфI- хэр» зэпеуэм увыпIэ нэхъыщхьэхэр 10-м щIигъурэ щиубыдащ, «Хрустальный компас» лъэпкъ саугъэтыр къратащ.