ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Сирием къикIыжахэр ДАХ-м егъэхьэщIэ

2017-12-26

  • Тхьэмахуэ кIуам Дунейпсо Адыгэ Хасэм илъэсыщIэпежьэ пшыхь дахэ къызэригъэпэщащ. ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий «Трек» шхапIэм къригъэблэгъащ Сирием къикIыжауэ КъБР-м щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм я щIэблэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ.
  •  
  • ЦIыху 60-м щIигъу зыхэта пшыхьыр цIыкIухэм щIэщыгъуэ икIи гукъинэж ящыхъуащ. Уэс Дадэмрэ Уэс Гуащэмрэ сыт щыгъуи хуэдэу, гуапэрэ фIэрафIэу цIыкIухэм къахыхьэри, ягъэгушхуащ, уэрэдхэмрэ къафэхэмрэ зэблэкIыу ягъэджэгуащ. IэфIыкIэрэ пхъэщхьэмыщхьэкIэ узэда Iэнэхэм гупсэхуу пэрысащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и хьэщIэ цIыкIухэри балигъхэри.
  • ДАХ-м и тхьэмадэ Сэхъурокъуэ Хьэутий сабийхэм защыхуигъазэм жиIащ дэнэ къэрал къыщалъхуа адыгэри ди хэку зэрыщыбысымыр, абыхэм я адэжь лъахэм къагъэзэжауэ зэрыщыпсэум зэрыщыгуфIыкIыр, гугъуехь къызылъыкъуэкIхэм зыщIагъэкъуэну сыт щыгъуи зэрыхьэзырыр. Дызытехьэну илъэсыщIэм гуфIэгъуэрэ насыпрэ къахудэкIуэну, я мурад псори къайхъулIэну хъуэхъуащ тхьэмадэр. Апхуэдэу хьэщIэхэм псалъэ гуапэкIэ зыхуагъэзащ ДАХ-м и тхьэмадэм и къуэдзэ Бырсекъуэ Орфан, гъэзэщIа-кIуэ гупым хэт Къущхьэ Нэдим, чэнджэщэгъу Къуэдзокъуэ Анатолэ сымэ.
  • ИлъэсыщIэм ехьэлIа гуфIэгъуэ дауэдапщэр сыт щыгъуи удэзыхьэхкъэ?! НыбжьыщIэхэр зэбгрыкIыжыну хуейтэкъым, къафэмрэ джэгумрэ апхуэдиз- кIэ дихьэхати, Уэс Дадэмрэ Уэс Гуащэм-рэ ягу дыхьати. ГурыфIыгъуэмрэ дэрэжэгъуэмрэ я нэгу кърихыу, илъэсыщIэ саугъэтхэм щыгуфIыкIыу я унэ екIуэлIэжащ Сирием къикIыжа ди щIэблэр.
  •  
  • Къэбарт Мирэ.