ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Пшыхьым фрагъэблагъэ

2017-12-23

  • Ди  республикэм  щыпсэухэмрэ  абы  и  хьэщIэ  лъапIэхэмрэ!
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм фрегъэблагъэ КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, цIыхубэ усакIуэ Теунэ Хьэчим (1912 – 1983 гъ гъ.) къызэралъхурэ илъэси 105-рэ зэрырикъум теухуа литературэ пшыхьым.
  • Зэхыхьэр КъБР-м и Лъэпкъ музейм дыгъэгъазэм и 26-м щекIуэкIынущ. Абы сыхьэт 15-м щIидзэнущ.
  • ФыщIэупщIэхъунущ мы телефонымкIэ: 8(8662) 42-43-18